« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Mimořádná opatření (6 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné_OPP_-_karanténní_opatření_pro_občany_ČR_po_návratu_z_Italské_republiky - 6.pdf [0,13 MB]
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
<br> Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha,6.března 2020
<br> Č.j.: MZDR 5503/2020-10/PRO
<br> *MZDRX019CC3T*
MZDRX019CC3T
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
<br> č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69 odst.1
<br> písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku
<br> a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
<br> opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
<br> Všem osobám s trvalým pobytem v České republice,které se v období od 7.března
<br> 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky,se nařizuje,aby
<br> bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost,a to
<br> telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem,svému registrujícímu poskytovateli
<br> zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro
<br> děti a dorost,nebo nemají-li registrujícího poskytovatele,pak jakémukoli poskytovateli
<br> v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost <.>
<br>
<br> Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
<br> praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje,aby u osob s trvalým pobytem
<br> v České republice,které se v období od 7.března 2020 navrátí z pobytu na území
<br> Italské republiky do České republiky,rozhodli o karanténě podle § 2 odst.7 písm.a)
<br> zákona č.258/2000 Sb.v délce 14 dnů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Str.2 z 2
<br>
<br> II <.>
<br>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výsk...
Mimořádné_opatření_-_zákaz_návštěv__ve_zdravotnických_zařízeních_s_lůžkovou_péčí_9_3_2020 (002) -2.pdf [0,21 MB]
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha,9.3.2020
<br> Č.j.: MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX019CZVG*
MZDRX019CZVG
<br>
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
<br> č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69 odst.1
<br> písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku
<br> a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
<br> opatření:
<br>
<br> I <.>
<br> Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče se s účinností od 10.3.2020
<br> nařizuje zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních,ve kterých se poskytuje
<br> lůžková péče,s výjimkou:
<br>  nezletilých pacientů <,>
<br>  pacientů s omezenou svéprávností <,>
<br>  rodiček <,>
<br>  pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného
<br> onemocnění <.>
<br>
<br> Všem zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních
<br> službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové
<br> formě se s účinností od 10.3.2020 nařizuje zákaz návštěv osob,s výjimkou:
<br>  nezletilých uživatelů sociálních služeb <,>
<br>
<br>
<br>
<br> Str.2 z 2
<br>
<br>  uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností <,>
<br>  uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti okamžikem jeho vydání <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br>
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
v Evropě <.>
<br>
<br> Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České re...
Mimořádné_opatření_-_nařízení_karantény_pro_osoby_blízké_8_3_2020 - 3.pdf [0,21 MB]
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha,8.3.2020
<br> Č.j.: MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX019CIBJ*
MZDRX019CIBJ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
<br> č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69 odst.1
<br> písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku
<br> a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
<br> opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
<br> Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
<br> praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje,aby rozhodli o karanténě podle § 2
<br> odst.7 písm.a) zákona č.258/2000 Sb.v délce 14 dnů u osob,o kterých jim místně
<br> příslušná krajská hygienická stanice sdělí,že byly v kontaktu s pacientem,u kterého
<br> byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem SARS-CoV-2,způsobujícím
<br> onemocnění COVID-19 <.>
<br>
<br> Všem osobám,kterým místně příslušná krajská hygienická stanice sdělí,že byly
<br> v kontaktu s pacientem,u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem
<br> SARS-CoV-2,způsobujícím onemocnění COVID-19,se nařizuje,aby poskytly
<br>
<br>
<br>
<br> Str.2 z 2
<br>
<br> potřebnou součinnost poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické
<br> lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost a podrobily se nařízené karanténě <.>
<br>
<br> II <.>
<br>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti okamžikem jeho vydání <.>
<br>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
v Evropě <.>
<br> Vzhledem k aktuá...
Mimořádné_OOP_-_zastavení_příjmu_žádostí_o_víza_Irán_7_3_2020 - 4.pdf [0,20 MB]
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha 7.3.2020
<br> Č.j.: MZDR 10384/2020-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX019CHWT*
MZDRX019CHWT
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
<br> č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69 odst.1
<br> písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku
<br> a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
<br> opatření:
<br>
<br> I <.>
<br> Zastupitelskému úřadu České republiky v Teheránu se s účinností ode dne vyhlášení tohoto
<br> opatření do odvolání ukládá nepřijímat žádosti o víza a pobytová oprávnění,nevést o nich řízení
<br> a nevydávat rozhodnutí o těchto žádostech včetně udělených víz,s výjimkou žádostí o
<br> krátkodobá schengenská víza rodinných příslušníků občanů České republiky.Ministerstvu vnitra
<br> se ukládá pozastavit rozhodování již probíhajících řízení o udělení pobytových oprávnění
<br> podaných na zastupitelském úřadu v Teheránu <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br>
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
v Evropě <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Str.2 z 2
<br>
<br>
<br> Vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Íránské islámské republiky
(cca 5 000 případů) je žádoucí omezit cesty cestovatelů z území Íránské islámské republiky
do doby efektivní kontroly epidemie <.>
<br> Omezení či zastavení cest cestovatelů z území Íránské islámské republiky předpokládá zastavení
příjmu žádostí o víza a pobytová oprávnění žadatelů ze zasažených území,pozastavení ...
Mimořádné_OOP_-_prodej_osobních_ochranných_prostředků_třídy_FFP3_06032020 - 5.pdf [0,21 MB]
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha,6.března 2020
<br> Č.j.: MZDR 5503/2020-12/PRO
<br> *MZDRX019CHDG*
MZDRX019CHDG
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69 odst.1
písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a
rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
<br>
I <.>
<br> Všem osobám se zakazuje s účinností od okamžiku vydání tohoto mimořádného opatření
prodávat všechny osobní ochranné prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/425,třídy FFP3 vyrobené a uváděné na trh v souladu s technickou normou
EN 149:2001+A1:2009 jiným osobám,než jsou:
 Česká republika a její organizační složky a
 osoby distribuující uvedené osobní ochranné prostředky,se sídlem nebo usazené
<br> na území České republiky,které mohou uvedené osobní ochranné prostředky dále
prodávat či převádět pouze výše uvedeným osobám v souladu s tímto mimořádným
opatřením <,>
<br> a to do odvolání tohoto mimořádného opatření <.>
<br> Mimořádné opatření ze dne 3.března 2020,č.j.MZDR 5503/2020-8/PRO,se ruší <.>
<br>
II <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br>
Odůvodnění:
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
v Evropě.Cílem opatření je zajištění dostatku klíčových ochranných prostředků na území České
republiky zejména pro poskytovatele zdravotních služeb a pro orgány ochrany veřejného zdraví
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Str.2 z 2
<br>
<br> pro zamezení šíření tohoto onemocnění,kterým bude ochranné osobní prost...
Mimořádné opatření shromáždění osob 5000 vydáno 04032020-1.pdf [0,22 MB]
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha 4.března 2020
<br> Č.j.: MZDR 9826/2020-1/HES
<br> *MZDRX019B0JA*
MZDRX019B0JA
<br>
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69 odst.1
písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku
a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
<br> Všem pořadatelům hromadných akcí na území České republiky s předpokládanou
účastí nad 5 000 osob denně se nařizuje oznámit konání takové akce místně příslušné
krajské hygienické stanici
<br>  v případě akcí konaných do 18.3.2020 včetně bezodkladně <,>
 v případě akcí konaných od 19.3.2020 nejpozději 10 pracovních dnů přede
<br> dnem zahájení akce <,>
a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.V oznámení je nutné uvést bližší
specifikaci akce,včetně délky trvání akce,cílové skupiny účastníků,jejich
národnostního složení,věku a způsobu dopravy <.>
<br>
<br> II <.>
<br>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: MZDR 9826/2020/NH
<br>
<br> Str.2 z 2
<br>
<br>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br>
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
v Evropě <.>
<br> Předmětem opatření je získání nezbytných informací o pořádání hromadných akcí
s předpokládanou návštěvností nad 5 000 osob denně pro potřebu orgánů ochrany
veřejného zdraví k hodnocení rizika v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 <.>
Hromadné akce představují vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci
osob ve vymezeném...

Načteno

edesky.cz/d/3644426

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz