« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Kraj Vysočina – INFORMACE PRO OBČANY – COVID-19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kraj Vysočina – INFORMACE PRO OBČANY – COVID-19 (2)
\\/'V,w“ <.>
<br> BYL JSEM v OBLASTI s VYSKYTEM NOVEl-IO <,>
KORONAVIRUANEMAM BROJEVY RESRIRACNI
INFEKCE (TEPLOTA,KASEL NEBO DUSNOST)
<br> - P0 celou pfl’padnou inkubaénl' dobu (a2 14 dnl‘] 0d moiné nékazy) zflstafite nejlépe doma
a omezte kontakt s ostatnl'mi lidmi <.>
<br> - Casto si myjte ruce mydlem a vodou,popfl'padé pouZI'vejte dezinfekénl' prostfedky
na bézi alkoholu <.>
<br> - Pokud se objeVI' pfl'znakyjako teplota,kaéel,duénost,kontaktujte telefonicky svého
<br> - V pfl’padé nejasnostl' kontaktujte telefonicky Krajskou hygienickou stanici kraje Vysoéina
(a- 567 564 551,a- 566 650 866) <.>
<br> - Pfi akutnl'm zhoréem’ stavu (vyrazné duénost,porucha védoml’) volejte tl’sfiovou linku 23- 155 <.>
<br>
<br> o DOPORUCENi PRO SKOLY
<br> - Dbejte na dodriovénl' zvyéené osobnl' hygieny,provédéjte prfibezne dezinfekci ploch
a povrchl‘] <.>
<br> - Rodiée by méli o névratu dl'téte z rizikové oblasti informovat vedenl' ékoly.Vhodné je p0
celou inkubaénl' dobu (a2 14 dnL‘] 0d moZné nékazy) zflstat doma a omezit kontakt s okoll'm <.>
<br> - Odloite nebo zruéte plénované ékolnl' kurzy,vylety a cesty do zasaienych oblastl',sledujte
aktuélm’ vyvoj él’fenl' nékazy v ostatnl'ch zeml'ch <.>
<br>
<br> - Doporuéenl' se mohou v éase ménit podle aktuélnl'ho vyvoje situace <.>
- NONSTOP informaénl' linka Stétnl’ho zdravotnl'ho L'Jstavu fi- 724 810 106,B 725 191 367 <.>
<br> - Aktuélnl’ informace najdete na www.mzcr.cz <.>
<br> "
<br>
<br> (
Km j Vysocma
Kraj Vysočina – INFORMACE PRO OBČANY – COVID-19 (1)
' COVID-19
<br> INFORMACE PRO OBCANY
<br>
<br> BYL JSEM v OBLASTI s VYSKYTEM Nova-IQ
KORONAVIRU A MAM PBOJEVY RESRIRACNI
INFEKCE (TEPLOTA,KASEL NEBO DUSNOST)
<br> Rizikové oblasti nékazy nonm koronavirem: celé pevninské Cina,severnl' Itélie,JiZnI’ Korea <,>
irén,Japonsko (daléi postiZené oblasti podle ménl'ci se epidemiologické situace) <.>
<br> - Zflstafite doma a nikam zbyteéné nechod’te.Vyhnéte se kontaktu s ostatnl'mi lidmi <.>
- Caste si myjte ruce my'Idlem,popfipadé pOUZI'vejte dezinfekénl' prostfedky na bézi alkoholu <.>
- Pfi kaéli si zakerejte Usta a nos jednorézonm kapesnl'kem nebo pouZijte rukév,ne ruce!
<br> - Telefonicky kontaktujte svého praktického lékaFe nebo nejbliiél' krajskou nemocnici:
b Nemocnice Jihlava
<br> v pracovm’ dobé infekénl' ambulanci rs- 567 157 352
<br> mimo pracovnl' dobu 23- 731 430 482
<br> b Nemocnice Tfebié
<br> v pracovnl’ dobé infekénl' ambulanci a 568 809 507
<br> mimo pracovm’ dobu infekénl' oddélenl' rs- 568 809 524
<br> } Nemocnice Havliékflv Brod
<br> nonstop informaém’ linku 23- 604 296 566
<br> b Nemocnice Nové Mésto na Moravé
<br> v pracovm’ dobé infekénl' ambulanci E 566 801 396,E 566 801 399
v naléhavych pfl’padech urgentnl' pfl’jem 23 566 801 850
<br> > Nemocnice Pelhfimov
<br> v pracovnl' dobé informaénl' linku '5- 731 619 186
<br> - Vée ml‘jliete konzultovat na Krajské hygienické stanici kraje Vysoéina:
23- 567 564 551 (Po—Ct: 8.00—15.00,Pé: 8.00—14.30),infolinka '5- 566 650 866 <.>
<br> - Pokud jste byli vyzvéni k vyéetfem’ na infekénl'm oddélenl',v Zédne'm pfl’padé nejezdéte
hromadnymi dopravnl'mi prostfedky,zdravotnické zafl'zenl' nenavétévujte bez pfedchozi
konzultace.Pokud je to moZné,nasad’te si ochrannou rouéku (popfipadé jen
improvizovanou z éisté textilie).Do éekérny vstupte a2 na zékladé domluvy s personélem
infekénl'ho oddéleni <.>
<br> - Pfi velmi véinflch zdravotnich komplikacich volejte tisfiovou linku E‘ 155!
<br> '~
<br>
<br> f
Kraj Vysocma

Načteno

edesky.cz/d/3636920

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz