« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2019; Adresát: Svazek měst a obcí okresu Karviná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o inventarizaci
Zpráva o inventarizaci k 31.12.2019
<br>
Ve smyslu zákona 563/1991 Sb <.>,o účetnictví a prováděcího předpisu č.270/2010 byl sestaven plán inventur k
<br> 31.12.2019.Inventura byla provedena fyzická i dokladová.Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly <.>
<br>
<br> Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 8397,40 Kč.Jedná se o softwarový program ke zpracování
<br> účetnictví <.>
<br>
<br> Účet 021 – Budovy a stavby
<br> Svazek měst a obcí okresu Karviná je k 31.12.2019 vlastníkem níže uvedených staveb,které jsou odpisovány
<br> v souladu s odpisovým plánem:
<br> CYKLOTRASA I.ETAPA 69747954,98
<br> CYKLOTRASA II.ETAPA 4890057,42
<br> ROZVOJ A DOPLNĚNÍ TI 4204127,73
<br>
<br> Účet 042 – Nedokončené investice
<br>
<br> PROPOJENÍ HAVÍŘOVA S CYKLOTRASOU Č.10 37 510,00 Kč
<br> VYZNAČENÍ DÁLKOVÉ CYKLOTRASY CHOTĚBUZ - BOHUMÍN 37 510,00 Kč
<br> CELKEM 75 020,00 Kč
<br>
<br>
<br> SÚ 231 Základní běžný účet
<br>
<br> Stav podle výpisu z účtu k 31.12.2019
<br>
<br> Běžný účet u ČNB 231 0012 167,50 Kč
<br> Běžný účet u FIO banky 231 0001 429 011,15 Kč
<br> Fio konto 231 0002 931 081,09 Kč
<br> Celkem 1 360 259,74 Kč
<br>
<br> SÚ 244 Termínované vklady
<br>
<br> 244 0003 550 000,00 Kč
<br> 244 0004 500 000,00 Kč
<br> Celkem 1 050 000,00 Kč
<br>
<br>
<br> Závazky
<br>
<br> SÚ 321 Dodavatelé
<br>
<br> FA.RIKKA – adm.činnost za IV.čtvrtletí 2019 101 640,00 Kč
<br> Fa.Řezníčková za zprac.mezd 400,00 Kč
<br> celkem 102 040,00 Kč
<br>
<br>
<br> SÚ 331 Zaměstnanci
<br> Odměna účetní (10-12/2019) 5950,00 Kč
<br>
<br> SÚ 342 Daň ze závislé činnosti
<br> Odvod daně (odměna účetní 10-12/2019) 1050,00 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy 336 720,00 Kč
<br> - jedná se o přijaté zálohy na dotace MSK na projekty „propojení Havířova s cyklotrasou č.10“ a
„Vyznačení dálkové cyklotrasy Chotěbuz – Bohumín“
<br>
<br> SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky
<br>
<br> Zákonné pojištění Kooperativa IV.čtvrt.2019 100,00 Kč
<br>
<br>
<br>
<br> SÚ 388 Dohadné účty aktivní
<br> ...
Zápis
Zápis
<br> z jednání kontrolní komise Svazku města obci okresu Karviná,které se konalo dne 11.11.2019 v sídle Svazku měst a obcí okresu Karviná
<br> Přítomni:
<br> lng.XXXXXXXX XXXXX,člen komise lng.XXXXX XXXXX,člen komise
<br> lng.XXXXXXXX XXXXXX,člen komise
<br> I.Dnešního dne byla provedena kontrola projednání závěrečného účtu a Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2018.Bylo konstatováno: - členské obce býlý řádně seznámený se zprávou auditora za rok 2018 a závěrečným účtem za rok 2018 — zpráva a závěrečný účet byly v členských obcích zveřejněny na úřední desce v tištěné a elektronické verzi a byly zveřejněny na internetových stránkách SMOOK - zpráva byla schválena na zasedání SMOOK dne 30.4.2019 - závěrečný účet SMOOK za rok 2018 byl schválen čtený SMOOK dne 30.4.2019
<br> Il.Dále bylo prověřeno plnění usnesení členské schůze.Bylo konstatováno:
<br> členská schůze SMOOK 19_ 2.2019 - nebylo ukládací usnesení
<br> členská schůze SMOOK 25.3.2019 - nebylo ukládací usnesení
<br> členská schůze SMOOK 30.4.2019 - nebylo ukládací usneseni
<br> členská schůze SMOOK 21,5 2019 - nebylo ukládací usnesení
<br> členská schůze SMOOK 25.6.2019 nebylo ukládací usneseni
<br> členská schůze SMOOK 24.9.2019 nebylo ukládací usnesení
<br> členská schůze SMOOK 29.10.2019 - nebýlo ukládací usnesení
<br> l i "i L.- *.la
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> VKarviné dne XX.XX.XXXX
Závěrečná zpráva o přezkumu hospodaření
KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
<br>
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.– centrála Praha
<br>
<br> fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č.účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po,St 9.00-17.00; Út,Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz
<br>
<br> KUMSX027ZCPU
<br>
<br>
<br>
<br> Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
<br> Svazek měst a obcí okresu Karviná,IČ 75066611 za rok 2019
<br>
<br>
Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí) za rok 2019 bylo provedeno
v rozsahu stanoveném zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) na základě
písemné žádosti ze dne 2.1.2019 <.>
<br>
Kontrolní skupina Funkce Pověření č <.>
Identifikační
<br> karta č <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31.8.2019 bylo vykonáno dne 7.10.2019 <.>
<br> Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31.12.2019 bylo vykonáno dne 17.2.2020 <.>
<br> Místem provedení přezkoumání hospodaření byla Karviná-Fryštát,Karola Śliwky 149/17 <.>
<br> Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno:
<br> - doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2019 dne 19.9.2019 <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
<br> - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupcem svazku obcí dne 17.2.2020 <.>
<br> Předseda svazku obcí:
<br> - Ing.XXX XXXXXX
<br> Zástupce svazku obcí:
<br> - Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX (plná moc)
<br>
<br>
<br> Čj.:
<br>
MSK 12066/2020
<br>
<br>
Sp.zn.:
KON/4305/2019/Sam
113.1 V10 N
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
Fax: XXX XXX XXX
E-mail: posta@msk.cz
<br>
<br>
Čj.: MSK 12066/2020 Sp.zn.: KON/4305/2019/Sam
<br...
Návrh závěrečného účtu
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 (v tis.Kč)
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Skutečnost
<br> k 31.12.2019Příjmy celkem 1 175,00 Kč 1 511,72 Kč 1 494,02 Kč
<br> 4121 Neinvestiční transfery od obcí 1 123,89 Kč 1 123,89 Kč 1 123,89 Kč
<br> 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč 336,72 Kč 0,00 Kč
<br> 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč 0,00 Kč 336,72 Kč
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr.50,00 Kč 50,00 Kč 32,33 Kč
<br> 2141 Příjmy z úroků 1,11 Kč 1,11 Kč 1,08 Kč
<br> 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> Výdaje celkem 2 065,00 Kč 2 065,00 Kč 1 201,23 Kč
<br> § 2141 pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům 584,50 Kč 584,50 Kč 584,42 Kč
<br> § 2219 pol.6121 Ost.záležitosti pozem.kom.- stavby 890,00 Kč 890,00 Kč 75,02 Kč
<br> § 6409 pol.5021 ost.osobní výdaje (odměna účetní,) 28,00 Kč 28,00 Kč 28,00 Kč
<br> § 6409 pol.5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,40 Kč 0,40 Kč 0,40 Kč
<br> § 6409 pol.5163 Služby peněžních ústavů,poplatky bankovní,pojistné na cyklotrasu 53,50 Kč 53,50 Kč 49,20 Kč
<br> § 6409 pol.5167 Služby školení a vzdělávání 20,00 Kč 20,00 Kč 1,82 Kč
<br> § 6409 pol.5168 Zpracování dat (údržba programu UCR) 10,00 Kč 10,00 Kč 4,78 Kč
<br> § 6409 pol.5169 Ostatní služby (adm.činnost RIKKA,zpracování mezd,dopravní
<br> značení pro cyklotrasu,)
<br> 421,60 Kč 421,60 Kč 420,27 Kč
<br> § 6409 pol.5173 Cestovné 50,00 Kč 50,00 Kč 32,32 Kč
<br> § 6409 pol.5194 Věcné dary 2,00 Kč 2,00 Kč 0,00 Kč
<br> § 6409 pol.5222 Neinv.dotace obč.sdr.(Sdružení pro rozvoj MSK) 5,00 Kč 5,00 Kč 5,00 Kč
<br> Financování 890,00 Kč 553,28 Kč -292,79 Kč
<br> Pol.8115 Změna stavu krátk.prostř.na bank.Účtech 890,00 Kč 1 603,28 Kč 757,21 Kč
<br> pol.8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 0 -1 050,00 Kč -1 050,00 Kč
<br> Komentář k závěrečnému účtu za rok 2019:
<br> Příjmy:
<br> Pol.4122 - dotace Moravskoslezského kraje byla omylem rozpočtována na neinvestiční
<br> položce místo n...

Načteno

edesky.cz/d/3636277

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz