« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Základní škola a mateřská škola Vladislav – zápis dětí do 1. ročníku základní školy (03.04.2020)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Základní škola a mateřská škola Vladislav – zápis dětí do 1. ročníku základní školy (03.04.2020)
Základní škola a mateřská škola Vladislav 675 01 Vladislav 203*IČ 70265984*1'e|.568888109*e-mai|:zs.vladislav©iol.cz
<br> **************************************************-********************************************
<br> Č.j.ZMŠ V- 41/20
<br> Na základě & 46,odst.1 a v souladu s š 36,odst.4 Zákona č.561/2004 Sb.o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání oznamuji,že
<br> se bude konat vpátek 3.dubna 2020 vdobě od 12.00 hod.do 16.30 hod.v budově ZS Vladislav <.>
<br> Na základě Š' 36,odst.3 výše zmíněného zákona zápisu podléhají děti,které dovršily nebo dovrší do 31.8.2020 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí <.>
<br> Výjimečně lze přij mout děti,které dovrší šestý XXX V době od září XXXX do června XXXX.V případě zájmu o přijetí takového dítěte doporučuji zákonným zástupcům konzultaci s vedením školy ještě před termínem zápisu <.>
<br> INFORMACE o ZÁPISU: *Maximální počet žáků,které je možné přijmout: 30 (1 třída) *Kritéria pro při j ímání :
<br> 1.Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Vladislav (přijetí zaručeno) <,>
<br> 2.Děti,které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Vladislav ( podle pořadí podání žádostí,do naplnění kapacity třídy) *Průběh zápisu: I)Formální část zápisu— zjišťování údajů o dítěti a zákonných zástupcích,jakož i o důležitých okolnostech,které mohou ovlivnit průběh vzdělávání dítěte,podání informací o možnosti udělení odkladu začátku školní docházkyE> podání žádostí o přijetí kzákladnímu vzdělávání,příp.podání žádosti o povolení odkladu začátku povinné školní docházky.\ Zákonný zástupce dítěte předkládá svůi průkaz totožnosti a rodný list dítěte.2) Motivační část zápisu (při splnění ust.š 3a,odst.1 vyhlášky č.48/2005 Sb.) — rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem a další činnosti,zaměřené na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení školní připravenosti dítěte <.>
<br> Ve Vladislavi,2.3.2020 533233223“
<br> VLADISLAV m na vlastním „ma
<br> Mgr.Vl ti M XXXX,ře...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz