« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření „Svazku obcí pro komunální služby“ za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření „Svazku obcí pro komunální služby“ za rok 2019
i"i?'P
ž7
<br> 4'o.lr@
KA?
<br> ?,=,Ó?.(,<,> o'?'?'??'%
čúeněk?
<br> ZPRÁVA
<br> o výsledcích přezkoumání hospodaření
Svazku obcí pro komunální služby
<br> zarok 2019
<br> Zprávu předkládá:
Ing.XXXXXX XXXXX
auditor ě.oprávnění XXXX
<br> Tato zpráva obsahuje 10 stránek a byla vyhotovena ve 3 vyhotoveníeh,z nichž dvě
obdrží ředitel Svazku a jedno si ponechá auditor <.>
<br>
<br> L VŠEOBECN]' INFORMACE
<br> Přezkoumání hospodaření Svazku obcí za rok 2019 bylo provedeno na základěsmlouvy ve smyslu § 53 zákona č.128/2000Sb <.>,o obcích v platném znění,zák.č.93/2009Sb <.>,o auditorech,auditorského standardu č.52 a dalších relevantníchpředpisů vydaných Komorou auditoíoi České republiky a podle ustanovení §10zák.č.420/2004Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí
<br> Název právnické osoby: SVAZEK Oscí PRO KOMUNÁLN]í SLUžBY
<br> Sídlo: Hrotovická 232,674 0l Třebíč
<br> IČ: 474 38 541
<br> Právní forma: zá5mové sdružení obcí
<br> Příjemce zprávy: ředitel Svazku XXXXX XXXXXX
<br> Období,za které bylo přezkoumání provedeno: X.1.2019 - 31.12.2019
<br> Přezkoumání provedl: Ing.XXXXXX XXXXX auditor č.oprávnění XXXX
<br>
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření
Svazku:
<br> Auditor provedl přezkoumání hospodaření v souladu s ustanovením § 4 odst.7
zák.č.420/2004Sb <.>,ustanovením §2 písm.b) zák.č.93/2009Sb <.>,o auditorech ve
znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: kancelář Svazku
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
Přezkoumání hospodaření proběhlo 4.2.2020,6.2.2020 l
<br> Určení zahájení a ukoněení přezkoumání hospodaření:
- Zahájení dne 3.2.2020 oznámení rozsahu dokumentace k přezkoumání
<br> Svazku
- Ukončení přezkoumání 6.února 2020 prověřeni korektnosti sestavení
<br> účetní závěrky a výkazu Fin 2-12,vyhodnocení výsledků testů věcné
správnosti Svazku <.>
<br> II.PŘnnmĚr PŘEZKOUMÁNí a JEHO OBSAH
<br> l
{
<br> li
<br> V souladu s § 2 zákona č.420/2004 ...

Načteno

edesky.cz/d/3620740


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz