« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci města Kolína v oblasti sociálních a návazných služeb na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zadost_o_programovou_dotaci (5,9 MB)
MĚSTO KOLÍN Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Karlovo náměstí 45,Kolín l| tel.321 748 259 sociálníodbor©mukolin.cz
<br> ŽÁDOST O PROGRAMOVOU DOTACI UZÁVĚRKA MĚSTA KOLÍNA V OBlv.ASTl SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH 20.0 42020 SLUZEB V ROCE 2020 INFORMACE O ŽADATELl Název ! jméno žadatele (přesný název) FO uvedou také datum narození IČ Právní forma DIČ Datová schránka Zápis do (uveďte den a typ) rejstříku,„ Ulice č.p.Sídlo ] adresa zadatele Obec PSČ Kontaktní údaje Telefon |Emai|| WWW stránky Bankovní spojení |Bank4 Statutární orgán Jméno Funkce Telefon |Email|
<br> Charakteristika činnosti
<br> žadatele (v případě nedostatku místa uveďte do samostatné přílohy)
<br> INFORMACE o SLUŽBĚ
<br> Název služby
<br> Osoba odpovědná Jméno 2 XXX i -ne vi né.'a rea ac po n Telefon Email udaje Termín Za'ištění služb,] y M|sto Působnost služby D Město Kolín D ORP Kolín
<br> Poskytnutí těchto údajů je zcela dobrovolné.Vaše zde uvedené osobní údaje budou použity výhradně za účelem vyhodnocení žádosti o dotaci,budou zpracovávány a chráněny v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a nebudou poskytnuty třetím stranám.Vaše osobní údaje nebudou uchovávány déle,než je pro tento účel právně přípustné.Informace O zpracování osobních údajů městem Kolín jsou uvedeny na adrese http:/lwww.mukolin.cz/cz/x/O78617—x.html
<br> Charakteristika služby - záměr,Cíle,stručný popis,předpokládaný přínos <,>
<br> (v případě nedostatku místa uveďte do samostatné přílohy)
<br> Výše vyrovnávací platby 2020 (vyp/ňují pouze 500.$!.)
<br> INFORMACE O SLUŽBĚIPROJEKTU
<br> Cílová skupina
<br> osoby s tělesným postižením osoby s mentálním postižením osoby se zrakovým postižením osoby se sluchovým postižením osoby s duševním onemocněním
<br> osoby s_kombínovaným postižením
<br> obětí násilí drogově závislí senioři
<br> rodiny s dětmi etnické menšiny
<br> uprchlíci
<br> osoby ohrožené prostitucí osoby vracející se z VTOS
<br> osoby bez přístřeší
<br> osoby v krizi
<br> DDDDDDD
<br> DDDDDDD
<br> o...
Pravidla_a_podminky_socialni_a_navazne_sluzby_2020. (430,9 kB)
1
<br>
<br>
<br> Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci města Kolína
<br> v oblasti sociálních a návazných služeb na rok 2020 (pravidla)
<br> Platnost od: 18.02.2020
<br> Účinnost od 18.02.2020
<br> Zpracoval: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
<br> Schválila Rada města Kolína usnesením č.2037/52/RM/2020
<br>
<br>
<br> 2
<br>
Článek I <.>
Úvod
<br> 1.Dotační program na podporu sociálních služeb a návazných služeb
působících na území města Kolína nebo ve prospěch občanů města Kolína
pro rok 2020 je vyhlašován v souladu s těmito právními předpisy a dokumenty:
<br> - zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů <,>
<br> - zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
znění pozdějších předpisů <,>
<br> - zákon č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - zákon č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě,ve znění
pozdějších předpisů <,>
<br> - rozhodnutí Evropské komise ze dne 20.prosince 2011 o použití čl.106 odst.2
smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací
platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu <,>
<br> - dalšími platnými strategickými a koncepčními plány/dokumenty města Kolína
v oblasti sociálně-zdravotní
<br> Článek II <.>
Výklad pojmů
<br> 1.Žadatelem,respektive příjemcem dotace se rozumí poskytovatel sociálních
služeb nebo návazných služeb,který splňuje náležitosti uložené těmito pravidly <.>
<br> 2.Programovou dotací – se rozumějí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu
města Kolín,dále jen „dotace“ <.>
<br> 3.Poskytovatelem dotace se rozumí město Kolín <.>
<br> 4.Finančním vypořádáním dotace se rozumí přehled o čerpání a použití
poskytnutých peněžních prostředků a o vrácení nepoužitých peněžních
prostředků do rozpočtu poskytovatele,včetně uvedení dalších požadovaných
údajů <.>
<br> 5.Za sociální službu se pokládá služba uv...

Načteno

edesky.cz/d/3607737

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz