« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - OZV č.1-2019 o místním poplatku - odpady.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č.1-2019 o místním poplatku - odpady.pdf
OBEC OPLOCANY Zastupitelstvo obce Opiocany
<br> Obecně závazná vyhláška obce Oplocany č.1!2019
<br> o místním pOpIatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy <,>
<br> třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Oplocany se na svém zasedání dne 27.12.2019 usnesením č.3/9 — 2019 usneslo vydat na základě š 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon mistnich popiatcich“),a vsouladu s s 10 písm.d)
<br> v
<br> a 5 84 odst.2 písm.h) zákona c.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška"):
<br> (i)
<br> (2)
<br> (1)
<br> (1)
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení Obec Oplocany touto vyhláškou zavádí mistni poplatek za provoz systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> Správcem poplatku je obecní úřad Oploc'any.1
<br> č|.2 Poplatník
<br> Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů platíz:
<br> a) fyzická osoba přihlášené v obci <,>
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není přihlášené žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek piatit vlastník nebo správce.Osoby,které platí poplatek za více fyzických osob,jsou povinny správci poplatku oznámit jméno,popřípadě jména,příjmení a data narození osob,za které poplatek platí.3
<br> Čl.3 thašovaci povinnost
<br> Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne,kdy mu pov...

Načteno

edesky.cz/d/3602165

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz