« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - OZV č.2-2019 o místním poplatku Oplocany.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č.2-2019 o místním poplatku Oplocany.pdf
OBEC OPLOCANY Zastupitelstvo obce Optocany Obecně závazná vyhláška obce Oplocany č.212019 o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obce Oplocany se na svém zasedání dne 27.12.2019 usnesením č.5/9 - 2019 usneslo vydat na zákiadě !; 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích"),a v souladu s š 10
<br> písm <,>
<br> d)
<br> a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,ooboíoh (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> (1) (2)
<br> (2)
<br> (1)
<br> (2) (3)
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> Obec Oplocany touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).Správcem poplatku je obecní úřad Oplocany.1
<br> Čl.2 Poplatník a předmět poplatku Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je přihlášena nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatnik“).2 Poplatek ze psů se platíze psů starších 3 měsíců.3
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost
<br> Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do15 dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena.V ohlášení poplatník uvede4
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatete,popřípadě další adresu pro
<br> 1 5 15 odst.1 zákona o místních poplatcích 2 5 2 odst.1 zákona o místních poplatcích
<br> 3 5 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> * 5 14a odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> (4)
<br> (5)
<br> (2)
<br> (1)
<br> doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytov...

Načteno

edesky.cz/d/3602164


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz