« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/24 v k.ú. Tušť, obec Suchdol nad Lužnicí č. 94/2020 vyvěšeno dne: 13.02.2020 Datum sejmutí: 29.02.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha
SÚCHDOLn._ ; v.; „ ' TUŠT' _ m3?
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničnřho hospodářství Dopravní značení schváleno (1)
<br> ;? (_ plánovaný úsek pokládky kanalizace \ „_ i;; ».".V —————— * — _ úsek pokládky v realizaci * _; ' ' Cum—— dokončený úsek prací »" 10 “N' 202“ Š <.>
<br> Dopravně inženýrské opatření
<br> I124 Tušť - průtah,pokládka kanalizace
<br> Zadavatel: M-SlLNICE a.s.p.XXXXX XXXXX,tel.XXX XXX XXX Zpracoval: XXXX XXXXX Dne:
<br> Email: infogsignlstavsz Poznámka: Listašaá.i Sign $““,$ uzavrka
<br> Telefon: 502 403 383 mnm mta“
<br> „| TU ŠT
<br> kndušroý ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ iódboríčiopravy a silničního hospodářstvi' Dopravni značení sohváleno (1)
<br> plánovaný úsek pokládky kanalizace
<br> _— úsek pokládky v realizaci.<.>.-_.- dokončený úsek praci
<br> Dopravně inženýrské opatření II24 Tušť - průtah,pokládka kanalizace
<br> Zadavatel: Zpracoval: Jiří
<br> \\QQJHCc' \!ĚJ/
<br> Ji ř'JNFHO \' mus,;
<br> a.s <.>
<br> Zemun.lei <.>
<br> 796 272
<br> Dne:
<br> Poznámka: ;: %uzavlrka
<br> ŠQCHDoLn„
<br> _ úsek pokládky v realizaci
<br> _— dokončený úsek prací
<br> Dopravně inženýrské opatření
<br> I124 Tušť — průtah,pokládka kanalizace
<br> Zadavatel: M-SILNICEa.s.p.XXXXX XXXXX nei XXX XXX XXX
<br> Zpracoval: XXXX XXXXX
<br> Dne:
<br> Email: infogslgnistawz
<br> ?
<br> Telefon: 602 403 383
<br> Poznámka—l [Letapa asian uzavírka
<br> Sigmstuv
<br> Minmi-mtm
<br> „a: Tušř * TUŠT
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD- JIHOČESKÝ KRAJ ».Odbor dopravy a silničního hospodářsty; ' Dopravní značení schváleno (
<br>.<.>./W.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.> ( u
<br> &;
<br> _ plánovaný úsek pokládky kanalizace Il 412- 2020
<br> _ úsek pokládky v realizaci _— dokončený úsek praci
<br> Dopravně inženýrské opečení 1/24 Tušť - průtah,pokládka kanalizace
<br> MuSlLNICE a.s.Jll'l Kubeš
<br> XXXXX XXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br> Poznámka:.<.> ale,Muni/inka
<br> kan-Jaký ÚŘAD JlHOČESKÝ knAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství Dopravni znač...
VV. OOP. Přechodná úprava provozu na silnici I/24 v k.ú. Tušť, obec Suchdol nad Lužnicí
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy
<br>
Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství v Č.Budějovicích,jako věcně
<br> a místně příslušný úřad podle § 77 odst.1 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Krajského
<br> ředitelství policie JčK,dopravního inspektorátu Jindřichův Hradec č.j.KRPC-20652-1/ČJ-2020-020306 ze dne
<br> 10.2.2020
<br> STANOVUJE
<br>
<br>
žadateli:
<br> M - SILNICE a.s <.>,oblastní závod JIH,Trabantská 290/31,119 15 Praha 9,IČO: 42196868
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici I/24
<br> v k.ú.Tušť,obec Suchdol nad Lužnicí,při částečné uzavírce této silnice v Tušti (v 5 etapách) z důvodu
<br> provádění pokládky kanalizace,a to na dobu 24.2.– 31.7.2020 za těchto podmínek:
<br> 1/ Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého návrhu dopravně inženýrského
<br> opatření,který je nedílnou přílohou tohoto stanovení <.>
2/ Dopravní značení bude osazeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se
<br> provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
3/ Svislé dopravní značky musí být provedeny v základní velikosti a v reflexní úpravě a musí být umístěny tak <,>
<br> aby byly včas viditelné těmi účastníky silničního provozu,pro které jsou určeny,a to v souladu
<br> s Technickými podmínkami TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích a
v souladu s Technickými podmínkami TP 143 – Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek <.>
<br> 4/ Přenosné svislé do...

Načteno

edesky.cz/d/3596139

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz