« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška. Informace o doplnění spisu. Výzva účastníkům řízení k vyjádření se k aktualizovaným podkladům - "Silnice I/20, Pištín - České Vrbné" č. 93/2020 vyvěšeno dne: 11.02.2020 Datum sejmutí: 27.02.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha 2
—5 —02- 20le KRAJSKY URAD JIHOČESKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství Oddělení silničního hospodářství
<br> U Zimního stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice
<br> lllll líllllííll ||| |ll|l
<br> KUCBXOUVDBFE
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše č.j.: KUJCK 19678/2020
<br> Sp.zn : ODSH 97491/2018/mace
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX E-mail: cejkova©kraj hoceskya
<br> Datum: 3.2.2020
<br> - ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích,jako silniční správní a speciální stavební úřad ve věcech silnic I.třídy příslušný dle 5 40 odst.3 písm.f) vydává závazná stanoviska v územním řízení z hlediska silnic II.a III.třídy zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,v platném znění (dále jen „zákon č.13/1997 Sb.“) na základě žádosti společnosti PRAGOPROJEKT,a.s <.>,Ateliér české Budějc ' e,se sídlem Čechova 726/50,České Budějovice,IČ: 452 72 387 pro územní řízení stavby „I/20 Pištín — České Vrbné,aktualizace DÚR“ <.>
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějo ' ích,jako dotčený orgán příslušný podle 5 40,odst.3 písm.f) zákona č.13/1997 Sb <.>,ve vazbě na 5 136 a 5149 odst.1 zákona
<br> č.500/2004 Sb,správní řád,v platném znění (díle jen „správní rad“) vydává toto souhlasné závazné stanovisko <.>
<br> EMM
<br> Jedná se o liniovou stavbu silnice 1/20.Stavba obsahuje novostavby,rekonstrukce,rozsrrování,přeložky sllnic II.a III.třídy <.>
<br> 120 Přeložte silnice 11/145 v „,v _ Jedná se o úpravu silnice z Netolic,tak aby byla napojena na nově budovanou krizovatku MUK Cesnovice.Je
<br> navržena v kategorii S 9,5/80.Délka úpravy je 435,20 m.- Jízdní pruh šířky 3,50 rn
<br> - Vodící proužky šířky 0,25 m
<br> — Zpevněná krajnice šířky 0,50 m
<br> - Nezpevněná krajnice 0,75 m
<br> - V místech se svodidly 1,50 m
<br> Návrh objektu je včetně vegetačních úprav a dopravního značení.Správozm komunikace bude KU JčK <.>
<br> ...
příloha 1
- 5 -[12- 2020
<br> ||| lil |l|lllllllllll ll|l|ll
<br> KUCBXGOmle
<br> JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství Oddělení si ničního hospodářství
<br> U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 Ceské Budejovice
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše &.].: KUJCK 19624/2020
<br> Sp.zn.: ODSH 97491/2018/mace
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX E-ma cejkova©kraj-jihocesky.cz
<br> Datum: 3.2.2020
<br> USNESENÍ
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích,jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 40 odst.3,písm.d) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích (dále XXX XXXXX o pozemních komunikacích) rozhodl podle X XXX odst.X zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> (dále jen „spra'vnl rad“) ve znění pozdějších předpisů,ta kto:
<br> vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje,odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 23.7.2018,č.j.KUJCK/97492/2018 se zrušuje s účinky ke dni 24.7.2018 <.>
<br> odůvodnění:
<br> Dne 29.6.2019 pořádala žádost společnost FRAGOPROJEICI',a.s.Att—Ile: České Budějovice,jako zplnomocněný zástupce investora Reditelstvísilnic a dálnic ČR stavby „1/20 Plšb'n — Čec—ké Vrbnéj akLUaILzace DUR" o stanovisko k PD pro územní řízení <.>
<br> Dne 23.7.2019 pod č.j.KUJCK/97492/2018 vydal Krajský úřad,odbor dopravy a silničního hospodářství závazné stanovisko dle 5 40 odst.3,písm.d) zákona o pozemních komunikacích.V přezkumném řízení bylo nadřízeným orgánem Ministerstvem dopravy ze dne 17.1.2020,č.j.121/2019-120—STSP/4 sděleno,že se dle charakteru
<br> nejedná o závazné stanovisko,nýbrž o vyjádření <.>
<br> Vzhledem k tomu,že uvedené vyjádření trpí takovými vadami,které nelze opravit,aniž tím nebyla způsobena újma některé z dotčených osob,správní orgán rozhodl dle 5 156,odst.2 správního řádu o zrušení uvedeného vyjádření ze dne 23.7.2018,č.j.KUJCK/97492/2018 <.>
<br> Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho ...
VV. Informace o doplnění spisu.Výzva účastníkům řízení k vyjádření se k aktual. podkladům - "Silnice I/20, Pištín - České Vrbné"
KRAJSKÝ ÚŘAD llllllllllllllllllllllllllllllllllllIllIllllllllllllllllllllllllllll
<br> JIHOČESKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu
<br> Oddělení stavebního řádu U Zimního stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice
<br> Naše č.j.: KUJCK 22236/2020 Sp.zn.: OREG/83878/2019/jah0 Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXX Telefon: XXX XXX XXX Datum: X.X.XXXX VEŘEJNÁ VYHLASKA
<br> Informace o doplnění spisu Výzva účastníkům řízení k vyjádření se k aktualizovaným podkladům
<br> Krajskému úřadu — Jihočeskému kraji,odboru regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu,oddělení stavebního řádu (dále jen „odvolací orgán“),jako příslušnému orgánu dle 5 67 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,ve vazbě na 5 11 odst.1 písm b) a g 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“],bylo dne 18.7.2019 předáno Magistrátem města České Budějovice,stavebním úřadem,odvolání Mgr Miloslavy Kadlecové,Češnovíce 82,373 41 Pištín,Františka Houšky,Češnovice 80,373 41 Pištín,XXXX XXXXXXXXXX,Češnovice XX,XXX XX Pištín,společnosti WEDOS Property,s.r.o <.>,Masarykova 1230,373 41 Hluboká nad Vltavou,Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXX,Češnovice XX,XXX XX Pištín,Města Hluboká nad Vltavou,Masarykova 36,373 41 Hluboká nad Vltavou,proti rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice,stavebního úřadu (dále také „stavební úřad“),č.j.SU/6923/2018- 16 ze dne 29.4.2019,kterým byla s odkazem na 5% 79 a 92 stavebního zákona umístěna stavba „Silnice 1720,Pištm- České Vrbné" na pozemku parc.č.1236/8,1236/9,1236/10,1236/11,1236/12,1236/13,1236/20,1236/29,1236/30,1236/32,1236/33,1236/34,1236/35,1236/36,1236/37,1236/38,1236/44,1236/45,1236/46,1236/47,1236/48,1236/49,1236/50,1236/51,1262/2,1262/10,1262/13,1262/15,1262/16,1265/1,1268/1,1293/7,1293/8,1293/9,1293/10,1293/11,1293/12,1293/13,1319/83,1319/99,1319/106,1352/1,1352/2,1352/3,1352/4,1352/5,1352/6,1352/7,1352/8,1352/9,1352/10,1378/1,1378/...

Načteno

edesky.cz/d/3596138

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz