« Najít podobné dokumenty

Obec Luková - Návrh Závěrečného účtu za rok 2019 - obec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Luková.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT k 31.12.2019.pdf
OBEC LUKOVÁ Luková 102
<br> 561 23 Damníkov lČ: 00 279 2184777 /ď-2- 20,227
<br> Výkaz zisku a ztráty 775/7 PÚ ýÚý/ÍÚ
<br> územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oaci,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
<br> one:: Lukova.Lukova 102.551 :: p.Damnlkov.ICO 279213 sestavený k 31.12.2019 (v Kč) okamžik SGSHVBIIÍZ
<br> i l 2 l 3 [ 4
<br> Cielo položky
<br> UČETNI OBDOBÍ
<br> Název položky am““ BÉZNÉ MINULÉ
<br> úča Hlavní almost Hospodáhka cinnon Hlavni č "nost Holpodihků cinnost
<br> A <.>
<br> NÁKLADY CELKEM 13 238 104,73 14 "4944.7 <.>
<br> Niklady : člnnoul 11 015 211,32 12 27 97:,1 <.>
<br>.Jnian'w'ln'u'v—Wn'oi
<br>.Prodaný materiál 544.Manka & škody 547.Tvorba fondů 548 44 097,00 43 223 00.Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 632 673,00 1 565 714 00.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552.Prodaný dlouhodobý hmotný meletek 553.Prodané pozemky 554 66 788,44 3 05200.Tvorba a zúčtování rezerv 555.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 388,00.Náklady : vyřazených pohledávek 557
<br> Spotřeba materiálu 501 469 1708.82 794 085.6 Spotřeba energie 502 373 134,00 188 946,17 Spotřeba jinýoh neskladovatelny'ch dodavek 503 33 839,00 43 372,00 Prodané zboží 504 Aktivace dlouhodobého majetku 506 Aktivace oběžného majetku 507 Změna stavu zásob vlastni výroby 508 Opravy & udižovánl 511 4 058 087.22 5 355 333 58 Cestovné 512 15 33800 12 829 00 Náklady na reprezentaci 513 45 943.40 41 313 55 Aktivace vnltmorganizeónlch služeb 516 Oslalnl služby 518 2 177 495,02 2 354 705 64 Mzdové naklady 521 1 655 361,08 1 597 143 69 Zákonné sociálnl pojištěni 524 504 942,00 500 703 00 Jiné socialni pojištěni 525 3 595,00 3 735 00 Zákonné socialni naklady 527 27 554,00 7 326 00 Jiné socialni náklady 528 58 050,00 XXX silničnl XXX Daň z nemovitosti XXX XX XXX XX Jiné daně a poplatky 538 13 378.00 4 300 00 Smluvní pokuty & úroky z prodlení 541 Jine pokuty a penále 542 Dary & line bezúplatné předáni 543 66 90350 52 752 90
<br> Náklady : drobného dlouhodobého majetku 558 292 800,74 194 68200 Ostatní náklady z...
ROZVAHA k 31.12.2019.pdf
„_ " /,-
<br>.M-á- „law
<br> územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oaci,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Lukova,Luková 102,561 21! p.Damnlltov,ICO 279218
<br> Soauveni k 31.1 2,201!
<br> okamžik mtavenl:
<br> 2
<br> Cielo položky
<br> Název položky
<br> 005ml osnonl
<br> BĚŽNÉ
<br> BRUTI'O
<br> KORÉKCĚ
<br> NETI'O
<br> MINULÉ
<br> AKTNA CELKEM
<br> " 184 591.66
<br> 15 531 209,74
<br> 82 531 481.92
<br> 74 281 514,94
<br> A <.>
<br> sola Aktiva
<br> 01 No 884.18
<br> 15 630 821,14
<br> 10 370 003,04
<br> 72 600 580,71
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> “9 130,00
<br> 155 21 6.00
<br> 290 811,00
<br> 322 856.00
<br> Dál—ING
<br> Nehmoxné výsledky výzkumu a vývoje
<br> Software
<br> Ocenitelná práva
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majEtek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> 012 013 014 015 018 019 041 051 035
<br> 449 130.00
<br> 158 216,00
<br> 290 9 14,00
<br> 322 556,00
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> GT 640 754,78
<br> 15 312 005,74
<br> 12 288 149,04
<br> 68 488 724.77
<br> r'oid-v'
<br> Pozemky
<br> Kulturní předměty
<br> Stavby
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> 031 032 02 1 022 025 028 029
<br> 052 036
<br> 7 488 541,13 50 482,00
<br> 69 953 539,91 4 245 389,00
<br> 2 026 544,74
<br> 3 866 258,00
<br> 11 445 190,00 1 899 871,00
<br> 2 026 544,74
<br> 7 488 541,13 50 432,00
<br> 58 517 349,91 2 345 518,00
<br> 3 866 258,00
<br> 7 830 352,86 50 482,00
<br> 58 542 939,00 1 679 664,00
<br> 363 276,91
<br> Dlouhodobý finanční majetok
<br> : 811 000,00
<br> 3 011 000,00
<br> 3...
V201912_040 FIN 2-12 k 31.12.2019.pdf
strana č.1
<br> Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A
<br> REGIONÁLNÍCH RAD
<br>
<br> sestavený k 31.12.2019
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXX
<br>
Název nadřízeného orgánu: Krajský úřad Pardubického kraje
Název a sídlo účetní jednotky: Obec Luková,Luková 102,561 23 p.Damníkov
<br>
I.Rozpočtové příjmy
Par,Pol
<br>
RS RU skutečnost
<br>
Par 0000
Pol 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 733 000,00 2 733 000,00 2 647 396,69
Pol 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 66 000,00 66 000,00 72 309,31
Pol 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 213 000,00 213 000,00 243 872,29
Pol 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 206 000,00 2 206 000,00 2 271 546,29
Pol 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 110 000,00 110 000,00 97 850,00
Pol 1211 Daň z přidané hodnoty 5 292 000,00 5 292 000,00 5 113 812,80
Pol 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 280 000,00 280 000,00 289 996,00
Pol 1341 Poplatek ze psů 14 000,00 14 000,00 15 195,00
Pol 1361 Správní poplatky 3 000,00 3 000,00 4 190,00
Pol 1381 Daň z hazardních her 25 000,00 45 000,00 61 222,97
Pol 1511 Daň z nemovitých věcí 750 000,00 750 000,00 978 791,97
Pol 4111 Neinvesticni prijate dotace z vseob.pokl.spravy
SR
<br> 29 000,00 29 000,00
<br> Pol 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 150 000,00 159 700,00 159 700,00
Pol 4122 Neinvesticni prijate dotace od krajů 267 000,00 267 000,00
Pol 4129 Neinvest.přijaté dotace od rozp.územ.úrovně j.n.7 500,00 7 500,00
Pol 4211 Investicni prijate dotace z vseob.pokl.spravy SR 3 460 515,00 3 460 515,00
Pol 4216 Ostatni investicni prijate dotace ze statniho rozp 342 538,70 342 538,70
Celkem za Par 0000
<br>
11 842 000,00 15 978 253,70 16 062 437,02
<br> Par 2141 Vnitřní obchod-čp.125
Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 29 900,00 29 900,00 30 000,00
Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 27 120,...
Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2019.pdf
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční
<br> ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
<br> obce Luková
<br> IČ: 002 79 218
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: dne 31.října 2019jak0 Dílčí přezkoumání dne 10.února 2020 jako Konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2019 ve smyslu ustanovení © 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 20.8.2019 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2019 do 31.12.2019 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 31.10.2019
<br> 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 10.2.2020 Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Zdeňka Fassnerová
<br> - kontrolor: - Zdeňka Škarková
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 č.420/2004 Sb.á © 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3.7.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXXXX XXXXX - starostka obce
<br> Věra Dušková - účetní obce
<br> Komenskeho naměsn 1251 532 1; Pardubice—.XXX : “XXXXXX EBD,c_unaílz mna bednankova©pardubickykra „cz J
<br> !
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v & 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje.na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 10.2.2020 <.>
<br> A.Výsledek dílčích p...
Návrh Závěrečný účet obce.xls
List1
Závěrečný účet obce Luková za rok 2019 (Návrh)
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 (údaje jsou v tis.Kč)
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2019 % plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy 11692 11712 11796 100%
Třída 2 - Nedaňové příjmy 1061 1151 826 71%
Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 111 1021 919%
Třída 4 - Přijaté dotace 200 6101 6100 99%
Příjmy celkem 12953 19076 19744 103%
Třída 5 - Běžné výdaje 18956 28352 21893 77%
Třída 6 - Kapitálové výdaje 0 754 687 91%
Výdaje celkem 14650 22157 18913 88%
Saldo: Příjmy - výdaje(4440) -1697 -3080 830 61%
Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0%
Splátky úvěrů 1302 1302 2123 163%
Fond rezerv 0 0 0 0%
Fond sociální 50 50 44 88%
<br> Financování celkem 1697 3080 -830 26%
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou
k nahlédnutí na Obecním úřadě v Lukové (výkaz FIN 2-12) <.>
K nahlédnutí jsou na obecním úřadě v kanceláři tyto roční uzávěrky: Rozvaha,Výkaz zisku a ztrát,Příloha
Sociální fond stav k 31.12.2019 je 32.564,70 Kč
Obec Luková nemá schválenou hospodářskou činnost obce <.>
Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Luková :
rezervní fond odvod zřizovateli výsledek hospodaření
ZŠ a MŠ Luková 1.136,71 NE $ - 0
Roční uzávěrky zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Obecním úřadě v Lukové <.>
Hospodářský výsledek bude převeden do rezervního fondu <.>
<br> 1.    Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů
<br> Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2019
UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč
13101 ÚP VPP ČR 0 0 0
98348 Volby EP 29000 28467 533
Celkem ze SR 29000 28467 533
<br> Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2019
UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč
Den ...

Načteno

edesky.cz/d/3595863

Meta

Prodej   Pronájem   Volby   Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Luková      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz