« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 a I/19 v k.ú. Tábor, okres Tábor č. 96/2020 vyvěšeno dne: 14.02.2020 Datum sejmutí: 01.03.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha
t/š/ Q) 15%.<.> <.>,„„ ŽŠ &' ;;J/ Stavba na SllnlCl 1/3 Tabor — Mesuce,oprava PHS \ ÁPelhřiv '" ' '
<br> Text IP22: Probíhá oprava protihlukové stěny; Stávajím lPlG 2_ k 't » BZ4a + E13 „ *: \ — É <.>,9.9?.<.> „M_„ÁŠŠŠĚŠŽĚĚŠD w (mtmo vomdel stavby) am; ;; 28! ŽŠ? 2328 mama
<br> Autobusová zastávka dočasně zrušena
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.XXXXX XXXXX Hlinice XX XXX XX Tábor
<br> Budě'ovíce
VV. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 a I/19 v k.ú. Tábor, okres Tábor
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy
<br>
Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství v Č.Budějovicích,jako věcně
a místně příslušný správní orgán podle § 77 odst.1 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) <,>
po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,dopravního
<br> inspektorátu Tábor č.j.KRPC-731-61/ČJ-2020-020806 ze dne 27.01.2020 a majetkového správce
komunikace I/3 a I/19 Ředitelství silnic a dálnic ČR,správy České Budějovice č.j.: 330/32220/20/JŠT ze dne
<br> 29.01.2020
<br>
s t a n o v u j e
<br>
žadateli – právnické osobě:
<br> SUPER-KRETE XXXXX s.r.o <.>,Nupaky XXX,251 01 Říčany u Prahy,IČO: 256 92 810 <,>
<br>
přechodnou úpravu provozu na silnici I/3 a I/19 v k.ú.Tábor,okres Tábor
<br> cca v rozmezí provozního staničení silnice I/3 km 52,300 -52,450
a cca v rozmezí provozního staničení silnice I/19 km 102,400 - 102,450
<br>
<br>
<br>
Termín: od 02.03.2020 do 31.05.2020
<br>
Důvod: vytvoření pracovního místa při opravě protihlukové stěny
<br>
1.Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého návrhu dopravně inženýrského
<br> opatření,který je nedílnou přílohou tohoto stanovení <.>
2.Dopravní značení bude osazeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se
<br> provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
3.Svislé dopravní značky musí být provedeny v základní velikosti,v reflexní úpravě a musí být umístěny tak <,>
<br> aby byly včas viditelné...

Načteno

edesky.cz/d/3595736

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz