« Najít podobné dokumenty

Město Žamberk - Změna č. 1 ÚP Kunvald - vydání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žamberk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK
Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
<br> Oddělení územního plánování
<br> Masarykovo nám.166,Žamberk
<br>
Město Žamberk IČ: 002 79 846 Tel.: 465 670 211
<br> Městský úřad Žamberk podatelna@muzbk.cz 465 670 212
Masarykovo nám.166,564 01 Žamberk www.zamberk.cz Fax: 465 670 209
<br>
<br>
JID: 6702/2020/MUZBK
<br> Naše čj.: 5468/2020/REUP
<br>
<br> Spis.a skart.znak,lhůta: 326.1 A/10
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: m.mimra@zamberk.eu
<br> Datum: 14.02.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Městský úřad Žamberk oznamuje v souladu s § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném
<br> znění
<br>
<br>
VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNVALD
<br>
<br>
Změna č.1 územního plánu Kunvald je vystavena k veřejnému nahlédnutí na odboru regionálního
<br> rozvoje,oddělení územního plánování Městského úřadu v Žamberku a v kanceláři obecního úřadu
<br> v Kunvaldu <.>
<br>
<br> Změna č.1 územního plánu Kunvald je vystaven na internetových adresách www.zamberk.cz (odkaz
<br> „Úřední deska“,sekce „Projednávání územních plánů“) a www.kunvald.info <.>
<br>
<br> Změna č.1 územního plánu Kunvald nabývá dle ustanovení § 173 odst.1 správního řádu účinnosti
<br> patnáctým dnem po dni vyvěšení na úřední desce <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXX
<br> vedoucí oddělení územního plánování
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno:
<br>
<br> Sejmuto:
bez názvu
ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> KUNVALD
<br>
<br>
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Správní orgán,který změnu č.1
územního plánu vydal:
<br> Zastupitelstvo městysu Kunvald
<br> Datum nabytí účinnosti změny č.1
územního plánu :
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele
Jméno a příjmení :
<br> XXXXXX XXXXX
<br> Funkce: vedoucí oddělení územního plánování
Městského úřadu Žamberk
<br> Podpis a razítko :
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracovatel: Ing.arch.XXXX XXXXX – TIPOS
autorizovaný architekt
ČKA XX XXX
Husova 888,562 01 Ústí nad Orlicí
<br> XXXXX XXXXXXX - CAD operátor
<br>
<br>
<br> Podpis a razítko:
<br>
<br>
2
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.1/2020
o vydání Změny č.1 Územního plánu Kunvald
<br>
<br> Zastupitelstvo městysu Kunvald,příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),za použití § 43 odst.4 a § 54 odst.2 sta-
vebního zákona,§ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických
podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti,§ 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů
<br>
v y d á v á
<br>
tuto Změnu č.1 Územního plánu Kunvald,vydaného usnesením Zastupitelstva městysu
Kunvald dne 09.04.2015 usnesením č.6/2015-3 s nabytím účinnosti dne 27.04.2015 <.>
<br>
<br> I.TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNVALD
<br> Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto:
<br>
a.VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br>
škrtá se původní text :
Výchozím podkladem pro vymezení zastavěného území byla hranice intravilánu z XXX DKM Katastru
nemovitostí,převzatých z KÚ Ústí nad Orlicí v lednu 2013,a vlastní průzkumné práce k 30.09.2013 <.>
Městys Kunvald má 1 katastrální území k.ú.Kunvald 677493 o celkové výměře 2921 ha,sestávající
z 6 částí : Kunvald,Končiny,Zaječiny,Bubnov,Kunačice a Záhory.Zastavěné území městyse
Kunvald - ÚAP jev 01 je vymezeno v soul...
bez názvu
TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN
<br>
<br> ZMĚNA Č.1
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNVALD
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v Ústí nad Orlicí,06.02.2020 vypracoval : Ing.arch.XXXX XXXXX
<br>
<br> X
<br>
<br> V.TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN
<br>
a.VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br>
Výchozím podkladem pro vymezení zastavěného území byla hranice intravilánu z XXX DKM Katastru
nemovitostí,převzatých z KÚ Ústí nad Orlicí v lednu 2013,a vlastní průzkumné práce k 30.09.2013 <.>
Městys Kunvald má 1 katastrální území k.ú.Kunvald 677493 o celkové výměře 2921 ha,sestávající
z 6 částí : Kunvald,Končiny,Zaječiny,Bubnov,Kunačice a Záhory.Zastavěné území městyse
Kunvald - ÚAP jev 01 je vymezeno v souladu se zákonem č.183/2006 Sb.(stavební zákon) ke dni
31.12.2013 a je zakresleno ve všech výkresech mimo výkres II.b.Výkres širších vztahů <.>
<br> Zastavěné území městysu Kunvald je vymezeno v souladu se zákonem č.183/2006 Sb.(stavební
zákon) ke dni 30.06.2019 a je zakresleno ve výkresech :
I.a.Výkres základního členění území
I.b.Hlavní výkres
II.a.Koordinační výkres
II.c.Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Rozsah území řešeného Územním plánem Kunvald je vymezen hranicí správního území městysu
Kunvald.Městys Kunvald má 1 katastrální území k.ú.Kunvald 677493 o celkové výměře 2921 ha <,>
sestávající z 6 částí : Kunvald,Končiny,Zaječiny,Bubnov,Kunačice a Záhory <.>
<br>
<br> b.ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT
<br>
Koncepce rozvoje území městyse je následující :
<br> • zachovat kvalitu přírodního prostředí a usilovat o jeho zlepšení
<br> • stabilizovat a rozvíjet hlavní sídlotvorné funkce : bydlení,veřejnou infrastrukturu a dopravu
<br> • zachovat specifickou urbanistickou strukturu městyse
<br> • zachovat a rozvíjet prostupnost zástavby pro pěší
<br> • izolované zastavitelné plochy ve volné krajině navrhovat s ohledem na stávající poměrně
rozptýlený charakter zástavby pouze výjimečně v nejtěsnější vazbě na zastavěné území
<br> • chránit stávající vzrostlé strom...
bez názvu
Na paláci
<br> Horní rybník
<br> Zadní Důl
<br> 3
4
<br> 5
<br> 9
<br> 280 281
<br> 284
<br> 285/1
285/2
<br> 285/3
<br> 287
<br> 288
<br> 289
<br> 290
<br> 293
<br> 294/1
294/2
<br> 295
<br> 296
<br> 297
<br> 396
397
<br> 400
<br> 401
<br> 402
<br> 403
<br> 404 405
<br> 406
<br> 408
<br> 419
<br> 505
<br> 533
<br> 588
<br> 669
<br> 670
<br> 67
1
<br> 673
<br> 674
699
<br> 704782
<br> 19/120
<br> 2223/1
<br> 42
<br> 46
<br> 48
<br> 49
<br> 50
51/2
<br> 53/2
<br> 53/3
<br> 54
<br> 55/1
<br> 55/2
<br> 55/4
<br> 55/5
<br> 55/6
<br> 56/1
<br> 56/4
<br> 56/5
<br> 56/6
<br> 56/7
<br> 56/8
<br> 56/956/
12
<br> 60/1
<br> 60/2
<br> 60/3
<br> 61
<br> 62/1
<br> 64/3
64/4
<br> 66
67/1
<br> 67/3
<br> 69/1
<br> 69/2
<br> 69/369/4
<br> 69/5
<br> 69/6
<br> 69/7
<br> 69/8
<br> 70/2
70/4
<br> 71/171/210
0/
3
<br> 1810/1
1810/2
<br> 3256
<br> 3257
<br> 32
60
<br> 32
61
<br> 32
64
<br> 3621/18
<br> 3621/19
<br> 3621/20
<br> 3621/22
<br> 36
21
/2
3
<br> 36
21
/24
<br> 6033
6034
<br> 6035 6036
<br> 6037
<br> 60
38
<br> 6039
<br> 6040
<br> 6041
<br> 6042
6043
<br> 6044
<br> 6047
<br> 6048 6049
<br> 6158
<br> 6159
<br> 6160
<br> 1809/1
<br> 32
62
/1
<br> 3263/1
<br> 3488/4
<br> 799
<br> 1/1
<br> 1/2
<br> 36
21
/3
30
<br> 3621/3313621/332
3621/3333
<br> 62
1/
33
4
<br> 3621/338
<br> 3621/3393
62
1/
34
0
<br> 3621/343
<br> 3621/345
<br> 3621/328
<br> 8697
<br> 8216
<br> 8217
<br> 8218
<br> 8219
<br> 8220
<br> 8221
<br> 8222
<br> 8223
<br> 82
24
<br> 8225
<br> 8226
<br> 8227
<br> 8228
<br> 8229
<br> 8230
<br> 82318232
<br> 82
33
<br> 8234
<br> 8235
<br> 8236
<br> 8237
<br> 8238
<br> 8239
<br> 8240
<br> 8241
<br> 8242
<br> 8243
<br> 8244
<br> 8245
<br> 8246
<br> 8247
<br> 8248
<br> 8249 8250
<br> 8251
8252
<br> 8253
<br> 8254
<br> 8255
<br> 8256
<br> 8257
<br> 8258
<br> 8259
<br> 8260
<br> 8261
<br> 8262
<br> 8263
<br> 8264
<br> 8265
<br> 82668267
<br> 8268
<br> 8269
<br> 8270
<br> 82718272
<br> 8273
<br> 8274
<br> 8275
<br> 8278
8279
<br> 8281
<br> 8282
<br> 8283
<br> 8284
<br> 8285
<br> 8...
bez názvu
Rokytenka
<br> Horský potok
<br> Krejsův kopec
<br> 202
<br> 258
<br> 259/2
<br> 260
<br> 265/1265/2
<br> 267
<br> 268
<br> 269/1
<br> 269/2
<br> 270
<br> 272
<br> 274/1
<br> 274/2
<br> 278
<br> 452
<br> 461
<br> 506
<br> 531
<br> 546
<br> 571
<br> 737
<br> 654/3
<br> 657/2
<br> 657/4
659/2
<br> 676/2
676/3
<br> 677/1
677/2
<br> 681/1
<br> 681/2
<br> 683/1
<br> 685/2 685/7
<br> 687
<br> 688
<br> 689/1
<br> 690
<br> 693
<br> 694
<br> 701
<br> 816/3
<br> 816/4
<br> 3351/4
<br> 3351/53351/6
3373/1
<br> 3374
<br> 3376
<br> 33
77
<br> 3379/3
<br> 337
9/4
<br> 33
85
<br> 3616/103616/11
<br> 3621/3
<br> 3621/38
<br> 3627/1
<br> 674
/3
674/4
674/5
<br> 674/6
<br> 685/10
685/11685/12
<br> 685/13
<br> 685/9
<br> 686/4
<br> 703/1
<br> 703/2
<br> 703/4
<br> 704/3
<br> 704/4
<br> 704/5
704/6
<br> 33
84
/13384/2
<br> 3621/46
<br> 3621/47
<br> 3621/48
<br> 362
1/50
<br> 3621
/51
<br> 36
21
/5
2
<br> 362
1/5
3
<br> 3621/54
<br> 3621/55362
8/2
<br> 3621/56
<br> 69
9/2
<br> 3218/1
<br> 6810
<br> 6811
<br> 6817
<br> 6818
<br> 6819
<br> 6821
<br> 6822
<br> 6826
<br> 6828
<br> 6829
<br> 6830
6831
<br> 6832
<br> 6833
<br> 6834
<br> 6835
<br> 6836
<br> 6839
6840
<br> 6841
<br> 6842
<br> 6843
68446845
<br> 6846
<br> 6847
<br> 6848
<br> 6850
<br> 6851
<br> 6852
<br> 6853
<br> 6854
<br> 6855
<br> 6856
<br> 6857
<br> 6858
<br> 6859
<br> 6860
<br> 6861
<br> 6862
<br> 68
63
<br> 6864
<br> 6865
6866
<br> 6888
<br> 6889
<br> 6890
<br> 6891 6897
<br> 6898
<br> 6899
<br> 6900
<br> 6901
<br> 6902
<br> 6903
<br> 6904
<br> 6905
<br> 6906
<br> 6907
<br> 6908
<br> 6909
<br> 6910
<br> 6911
6912
<br> 6913
<br> 6914
<br> 6915
<br> 6916/1
<br> 6917
<br> 6918
<br> 6920
<br> 6921
<br> 6922
<br> 6923
<br> 6924
<br> 6925
<br> 69
26
<br> 6927
<br> 6928
<br> 6929
<br> 6930 6931
<br> 6932
<br> 6933
<br> 6934
<br> 6935
<br> 6936
<br> 6937
<br> 6938
69396940
<br> 6941
<br> 6942
<br> 6943
<br> 6944
6945
<br> 6946
<br> 6947
<br> 6948
6949
<br> 6953
<br> 6958
<br> 6959
<br> 6960
<br> 6961
<br> 6962
<br> 6963
<br> 69...
bez názvu
Datum:
<br> List:
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> na softwaru
<br> Číslo výkresu:
<br> Autorizovaný projektant:
<br> Název výkresu:
<br> Objednatel:
<br> Kreslil:
<br> Stupeň:
<br> Měřítko: Číslo paré:
<br> únor 2020Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
<br> Husova XXX
XXX 01,Ústí nad Orlicí
tel./fax: 465 523 086
www.tiposuo.cz
<br> tiposuo@seznam.cz
<br> 1:5000
<br> Poznámka:
<br> Projekt - název - místo:
<br> zpracováno
<br> ArchiCAD 16
<br> ÚAP 016 - území s archeologickými nálezy III.- celé KÚ
ÚAP 045 - chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) - celé KÚ
ÚAP 082a - komunikační vedení včetně OP - celé KÚ
ÚAP 119 - vymezené území MOČR - celé KÚ
<br> S
<br> ZMĚNA č.1 ÚP KUNVALD
<br> Městys Kunvald
<br> RI
<br> RI
<br> RI
<br> RI
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> W
<br> W
<br> W
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NLNL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL NL
<br> NL
<br> NL
NL
<br> NSz
<br> NSz
<br> NSz
<br> NSz
<br> NSz
<br> NSz
<br> NSz
<br> NSz
<br> NSz
<br> NSz
<br> NSz
<br> NSz
<br> NSz
NSz
<br> NSz
<br> NSz
<br> NSz
<br> NSz
<br> NSz
<br> NSz
<br> NSz
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> RI
<br> RI
<br> RI
<br> RI
<br> RI
RI
<br> RI
<br> RI
<br> RIRI
<br> RI
<br> RI
<br> RI
<br> RI RI
<br> RI
<br> RI
<br> RI
<br> RI
<br> RI
<br> RI
<br> Na paláci
<br> Horní rybník
<br> Zadní Důl
<br> 3
4
<br> 5
<br> 9
<br> 280 281
<br> 284
<br> 285/1
285/2
<br> 285/3
<br> 287
<br> 288
<br> 289
<br> 290
<br> 293
<br> 294/1
294/2
<br> 295
<br> 296
<br> 297
<br> 396
397
<br> 400
<br> 401
<br> 402
<br> 403
<br> 404 405
<br> 406
<br> 408
<br> 419
<br> 505
<br> 533
<br> 588
<br> 669
<br> 670
<br> 67
1
<br> 673
<br> 674
699
<br> 704782
<br> 19/120
<br> 2223/1
<br> 42
<br> 46
<br> 48
<br> 49
<br> 50
51/2
<br> 53/2
<br> 53/3
<br> 54
<br> 55/1
<br> 55/2
<br> 55/4
<br> 55/5
<br> 55/6
<br> 56/1
<br> 56/4
<br> 56/5
<br> 56/6
<br> 56/7
<br> 56/8
<br> 56/956/
12
<br> 60/1
<br> 60/2...
bez názvu
Datum:
<br> List:
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> na softwaru
<br> Číslo výkresu:
<br> Autorizovaný projektant:
<br> Název výkresu:
<br> Objednatel:
<br> Kreslil:
<br> Stupeň:
<br> Měřítko: Číslo paré:
<br> únor 2020Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
<br> Husova XXX
XXX 01,Ústí nad Orlicí
tel./fax: 465 523 086
www.tiposuo.cz
<br> tiposuo@seznam.cz
<br> 1:5000
Projekt - název - místo:
<br> zpracováno
<br> ArchiCAD 16
<br> S
<br> ZMĚNA č.1 ÚP KUNVALD
<br> Městys Kunvald
<br> Na stezkách
<br> Kunvald
<br> 60
<br> 62
<br> 63
<br> 64
<br> 65
<br> 68
<br> 69
<br> 70
<br> 71
<br> 73
<br> 74
<br> 75 76
<br> 77
<br> 78
<br> 79
<br> 80
<br> 81/1
<br> 81/2
<br> 82
<br> 83
<br> 84
<br> 85
<br> 86
<br> 87
<br> 90/1
<br> 90/2
<br> 91/1
<br> 91/2
<br> 92
<br> 94
<br> 96
<br> 98
<br> 99
100
<br> 101
<br> 102
<br> 103/1
<br> 103/2 10
3/
3
<br> 10
3/
4
<br> 104
<br> 105
<br> 106
<br> 107
<br> 108
<br> 109
<br> 110
<br> 111/1
111/2 11
<br> 1/3
<br> 112
<br> 114115
116
<br> 117
<br> 118
<br> 119
<br> 121
<br> 122
<br> 123
<br> 124/1
<br> 124/2
<br> 129
<br> 134
149
<br> 362
<br> 363
<br> 411
<br> 412
<br> 414
<br> 415
<br> 416
<br> 418
<br> 420
<br> 427/1
<br> 429
<br> 430
<br> 431
<br> 437
<br> 438/1
<br> 484
<br> 485
<br> 495
<br> 514
<br> 519
<br> 524525
<br> 530
<br> 534
<br> 535
<br> 538/1
<br> 538/2
<br> 539
<br> 545
<br> 565
<br> 567/1
<br> 567/2
<br> 568/1
<br> 568/2
<br> 621626
<br> 629630631632633634635
<br> 636637638639640641642643644645
<br> 646/1
<br> 646/2
<br> 654
<br> 657
658
<br> 659
<br> 660
661
<br> 662
<br> 663
<br> 667
<br> 677
<br> 678
<br> 696/1
<br> 696/2
<br> 706
<br> 707
<br> 708
<br> 711
<br> 712
713
<br> 715
716
<br> 719
<br> 720
<br> 721
<br> 723
<br> 724
<br> 725726727
728729730
<br> 731732733
734735
<br> 739
740
741
<br> 758
<br> 759/1
<br> 759/2
759/3
<br> 759/4
<br> 760
<br> 764
<br> 765
<br> 766
767
<br> 768
<br> 769
<br> 770
<br> 772
<br> 774
<br> 776
<br> 789
790
<br> 187/2
<br> 187/7
<br> 188
189/1189/3
<br> 193
<br> 194/1
<br> 194/2
<br> 195
<...

Načteno

edesky.cz/d/3595639

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Rozpočet   Územní plánování   EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žamberk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz