« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zahájení ZŘ Betonárna Deštno-zvýšení kapacity

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 510 krizova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 10.02.2020
Číslo jednací: 025344/2020/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_022161/2020/KUSK/2
<br> Vyřizuje: Bc.XXXX XXXXXXX / l.XXX
<br> Značka: OŽP/HK
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
<br> a oznámení záměru „Betonárna Deštno – zvýšení kapacity“ v k.ú.Solopysky u Třebnic <.>
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný úřad dle § 22 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
<br> vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Středočeský kraj (jako dotčený
<br> územní samosprávný celek) zveřejňuje v souladu s § 16 zákona informaci o oznámení podle přílohy
<br> č.3 zákona k záměru
<br> „Betonárna Deštno – zvýšení kapacity“
<br> v k.ú.Solopysky u Třebnic
<br> podle § 6 odst.7 zákona a sdělují Vám,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení
<br> podle § 7 zákona.Doba zveřejnění je 15 dnů ode dne vyvěšení.Datum vyvěšení informace
<br> o oznámení na úřední desce Středočeského kraje je zveřejněn na internetových stránkách
<br> Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz.Informace o oznámení je rovněž zveřejněna na úřední
<br> desce Města Sedlčany <.>
<br> Předmětem záměru je navýšení kapacity betonárny ze současných 25 000 t/rok na 90 0000 t/rok <.>
<br> Pro potřeby záměru byly zpracovány hluková a rozptylová studie,z jejichž závěrů vyplývá,že imisní
<br> zátěž nepřekročí hygienický limit,současně nezvýší hlukové zatížení způsobené provozem záměru
<br> XXX v nárůstem související dopravy.Záměr není v rozporu s územním plánem <.>
<br> Do oznámení je možné nahlížet na Odboru životního prostředí a zemědělství,zdejšího úřadu,4 patro <,>
<br> dv.č.4103,v pracovních dnech po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle 257 280 510
<br> po dobu zveřejnění.Text oznámení je rovněž zve...

Načteno

edesky.cz/d/3595547

Meta

EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz