« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - Doručení rozhodnutí předsedy Českého báňského úřadu o rozkladu podaném proti usnesení Českého báňského úřadu; Adresát: Český báňský úřad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozhodnutí
“Fil
<br> !%
<br> ČESKÝ BÁNSKÝ ÚŘAD
<br> V Praze dne 24.ledna 2020 Cj.: SBS 35894/2019
<br> ROZHODNUTÍ předsedy Českého báňského úřadu
<br> Předseda Českého báňského úřadu jako správní orgán příslušný podle & 152 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řá “),aš 38 odst.3 zákona č.61/1988 Sb <.>,o hornické činnosti,výbušninách a o státní báňské správě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.61/1988 Sb.“),V řízení o rozkladu ze dne 4.10.2019,podaném účastníky řízení panem Boleslavem Mrajcou,nar.dne 19.3.1956,trvale bytem Náměstí Ondry Foltýna 28/81,733 01 Karviná,a paní Emílií Mrajcovou,nar.dne 8.5.1955,trvale bytem Náměstí Ondry Foltýna 9/31,733 01 Karviná,prostřednictvím společného zástupce,JUDr.Radima Kubici,MBA,advokáta advokátní kanceláře Kubica Partners s.r.o <.>,IČO: 03220885,se sídlem O.Lysohorského 702,738 01 Frýdek-Místek,proti usnesení Českého báňského úřadu (dále též „ČBÚ“) č.j.SBS 31126/2019/ČBÚ-23/2 ze dne 24.9.2019,rozhodl podle 5 152 odst.6 písm.b) správního řádu takto:
<br> Rozklad podaný výše uvedenými účastníky správního řízení proti usnesení Českého báňského úřadu č.j.SBS 32126/2019/ČBÚ-23/2 ze dne 24.9.2019,kterým bylo rozhodnuto,že Bc.Ing.XXXXX XXXXX,předseda Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen „OBÚVOstraVě“),není podjatou úřední osobou ve správním řízení vedeném OBÚ V Ostravě pod č.j.SBS 22874/2019/OBÚ-05 o žádosti organizace OKD,a.s <.>,se sídlem Stonavská 2179,Doly,735 06 Karviná,IČO: 05979277,o povolení hornické činnosti spočívající v dobývání výhradního ložiska poruby č.10 2431 a č.10 2432 ve 24.sloji v 10.kře dobývacího prostoru Karviná — Doly 1 (dále jen „předmětné řízení“),se podle 5 152 odst.6 písm.b) správního řádu
<br> zamítá <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 30.8.2019 obdržel OBÚ V Ostravě prostřednictvím datové schránky od výše vymezených podatelů rozkladu,XXXX XXXXXXXXX Mrajci a paní Emilíe Mrajcové (dále jen „podatele'“),námitk...
veřejná vyhláška
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje / linka V Praze dne
SBS 35894/2019/2 JUDr.Šouša 4.2.2020
<br> Předseda Českého báňského úřadu,příslušný k rozhodnutí o rozkladu podle § 152 odst.2 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a § 38 odst.3 zákona č.61/1988 Sb.<,>
o hornické činnosti,výbušninách a o státní báňské správě,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> d o r u č u j e
touto veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů,účastníkům správního řízení vedeného Obvodním báňským úřadem
pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého pod č.j.SBS 22874/2019/OBÚ-05 <,>
rozhodnutí předsedy Českého báňského úřadu SBS 35894/2019 ze dne 24.1.2020,kterým
bylo rozhodnuto o rozkladu podaném proti usnesení Českého báňského úřadu
č.j.SBS 32126/2019/ČBÚ-23/2 ze dne 24.9.2019.Rozkladem napadeným rozhodnutím bylo
rozhodnuto,že Bc.Ing.XXXXX XXXXX,předseda Obvodního báňského úřadu pro území krajů
Moravskoslezského a Olomouckého,není podjatou úřední osobou ve správním řízení vedeném
jmenovaným obvodním báňským úřadem pod č.j.SBS 22874/2019/OBÚ-05 o žádosti organizace
OKD,a.s <.>,se sídlem Stonavská 2179,Doly,735 06 Karviná,IČO: 05979277 o povolení hornické
činnosti spočívající v dobývání výhradního ložiska poruby č.10 2431 a č.10 2432 ve 24.sloji
v 10.kře dobývacího prostoru Karviná – Doly I <.>
<br> Tato veřejná vyhláška je vyvěšena na úřední desce Českého báňského úřadu,na elektronické úřední
desce Českého báňského úřadu http://www.cbusbs.cz/cs/cbu,na úřední desce Magistrátu města
Karviná,Fryštátská 72/1,733 01 Karviná – Fryštát a na úřední desce Obecní úřad obce Doubrava <,>
Doubrava č.p.599,735 33 Doubrava <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,Ph.D <.>
předseda Českého báňského úřadu
<br> (podepsáno elektronicky)
<br>
Příloha:
Rozhodnutí předsedy Českého báňského úřadu č.j.SBS 35894/2019 ze dne 24.1.2020
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis úřední...

Načteno

edesky.cz/d/3591044

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz