« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Oznámení o zahájení stavebního řízení - III/3731 Chudobín - Haňovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení
M6stskf fiad Litovel Odbor dopravy N6m.Pi.Otakara 77712,78401 Litovel VEREJNA VYLASKA OZNAMENI O ZAHAJENI STAVEBTiNO NiZErui Stavebnlk,Spr6va silnic Olomouck6ho kraje,piisp6vkov6 organizace,lC 70960399 se sldlem Lipensk6 7531120,77211 Olomouc zastoupen5 Jaroslavem Kremplem,vedoucim stfediska,v zastoupenl lng.Rostislavem Grebikem,lC 04088620 se sidlem Sob66ov e.popisn6 99,78321 Mladee,podal dne 18.12.2019 Z5dost o vyd6ni stavebniho povoleni na stavbu:,<,> 1/,13731 Chudobin - Hafi ovice" na pozemclch : parc.e.341,33412,33/1 v k.0.Chudobin,parc.e.175129,296 v k.0.Hailovice.Popis stavby: Pledm6tnf 0sek silnice lll/3731 se nach6zi od kii2ovatky se silnici ll/373 v obci Chudobin u poS$ po zae6tek obce Hailovice u zem6d6lsk6ho,plibliZn6 3 km z6padn6 od m€sta Litovel,Stdvajici stav je tvofen netuhf m krytem z asfaltov6ho betonu,kteni v5ak vykazuje deformace a degradaci materiAlu vlivem provozu.Rovn62 doSlo vlivem intenzity dopravy k poklesu krajnic komunikace.Dal5lm probl6mem je nefunkdni,pod6ln6 odvodn6ni komunikace.Stavebni Uprava silnice vychizi z proveden6 diagnostiky vozovky a n6sledn6ho doporueeni akreditovanou laboratoii.Bude provedena sanace pokleslfch okrajt vozovky ve vybranfch mlstech,rozlrdzovAnl stdvajici vozovky,jeji reprofilace a poloZen novf dvouvrstvf kryt.V intravil6nu nedojde ke zvfSenl nivelety,extravil6nu ano,Sitkov6 pom€ry z0stanou zachov6ny.Technologickf postup: o odfr6zov6ni 2ivi6n6 vrstvy v mlst6 sanace o povedenl sanace vybranfch ddsti okraj(l vozovky o rozfrflzov6ni(66st rozfr€zovan6 konstrukce z intravilAnu bude rozprostiena v extravil6nu) o reprofilace do poZadovanfch sklonovfch pom6r& a zhutn6nl vrstvy - nestmelenS podkladni vrstva RS (na mist6) tlou5tky 100 mm podle TP 208 s ptid6nim asfaltov6 p6ny a cementu,M6sto Litovel tCo:ooz99r38 d.ridtu: 362081 '1l0100 lD datov6 schr6nky: 4rub4s3 fea.i +420 585 153 111 Email : sekretariat@mestolitovel.cz www,litovel.eu Sp.zna6ka: DOP,<,> ',' 38/2020'DFr Spisovf znak 280.0.skarta6ni znak V10 Vyfizuje: ...

Načteno

edesky.cz/d/3589822

Meta

Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz