« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Polní cesta C2 a C15 v k. ú. Cakov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení
M6stski fiad Litovel Odbor dopravy N6m.Pi.Otakara 77712,784 01 Litovel VEREJNA VYNIASTN OZNAMENI O ZAHAJENI STAVEBNIHo nizerui Stavebnlk,St6tni pozemkovf 0iad,Krajskf pozemkovf 0lad pro Olomoucki kraj,Pobo6ka Olomouc,lC 01312774,se sldlem Blanick6 1,77900 Olomouc podal dne 29.'1.2020 26dost o vyd6ni stavebnlho povolenl na stavbu :,<,> Poln[ cesta C2 a G15 v k.ri.Cakov" na pozemcich : parc.6.185142,1527,1530,'1531,1548,1549,1554,1555,1573 v k.0.Cakov.Poois stavby: Polni cesta G2 NavrZenA polni cesta C2 se na poeAtku sv6ho stanieenl napojuje na st6vajlci polnl cestu C4.D6le je trasov6na severovfchodn6 po st6vajlclvyje2d6n6 trase polnlcesty a2 po navrhovanf zemnI val,kde se stSdirnfchodn6 a2 po lesnl plochy ve vfchodnl 66sti k.0.Cakov.DAle je trasov6na a2 po konec sv6ho stanieeni ji2n6.Polnlcesta C2ienavrlena dle CStt Zg 6109 v kategorii P4,O/30 jako jednopruhov6 s obousm6rnfm provozem se zpevndnlfmi podkladnimi vrstvami ze St6rkodrt6 a zpevn6nfm pojl2d6nfm krytem z vrstev z asfaltobetonu v d6lce ccal4S2m.ZAkladnlSllkavozovkyzasfaltobetonuoS[ce3,50mjedopln6naozpevn6n6krajnicevSllce2x0,2S m z asfaltov6ho recykl6tu.Vtrasejsou navr2eny 2 vfhybny V2 a V3.Odvodn6nl ie5eno pllkopy,na kter6 je poZ6d6no o stavebni povolent na odboru 2p Litovel.Polni cesta Cl5 NavrZen6 polnl cesta Cl5 se na po66tku sv6ho staniCeni napojuje na polnl cestu C2.D6le je trasov6na severn6 po st6vajlclorn6 p0d€ a2 po lesnl plochy,odtud se st6eivfchodnim sm€rem aZ po napojenl na st6vajicl polnlcestu C3.Polni cesta C15 je navrZena dle CSN 73 6109 v kategorii P4,O/30 jako jednopruhov6 s obousm6rnf m provozem se zpevn6nimi podkladnlmi vrstvami ze St6rkodrt6 a zpevn6nfm poji2d6nfm krytem z vrstev z asfaltobetonu ve stanieen[0,000 00 - 0,013 00 km a ve zbytku staniCenl s moZnostl dopln6nl Ev.zatravilovanivrstvy na pojl2d6nou M6sto Litovel tCo:oozggtgs e.0etu:3620811/0100 lD datov6 schrinky: 4rub4s3 Tel.: +420 585 1 53 I 1 1 Email : sekretariat@mestolitovel.cz www.litovel.eu aC.1.: ltr 2518t2020 Litovel '...

Načteno

edesky.cz/d/3589821

Meta

Stavby   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz