« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Opatření obecné povahy - zveřejnění záměru na úpravu dopravního značení - místní komunikace v obci Bílá Lhota, část Řimice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
tl M6stskf fiad Litovel Odbor dopravy n6m.Pi.Otakara 77712,784 01 Litovel OZNAMENi VEREJNOU VYHLASKOU n6vrh na opatieni obecn6 PovahY stanoveni mistni ripravy provozu na pozemnich komunikacich M6stskf 6iad Litovel,odbor dopravy,jako piislu5nf org5n st5tni_spr6vy podle ust.<.> $^124 odst.6 zakona 6.361/2ooo Sb <.>,o provozu na pozemnich komunikacich,ve zn6ni pozd6j5ich piedpisfr,v souladu ust.g 171 aS 172 odst.1 zAkona 6.5OO/2004 Sb <.>,spr6vni i5d ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 zveFejiuje zim6r na fpravu dopravniho znadeni mistni komunikace v obci BilS Lhota,66st R'imice na zSklad6 po2adavku obce BitS Lhota,BitS Lhota 1,783263:ne Lhota,leo: ooz 98 662,ktenf graficky navrhl M6stskf 6iad Litovet,odbor dopravy a po jeho schv6leni Policil e R,Krajskfm fedlt9l1lvim policie Olomouck6ho kraje,Uzemni odbor Oiomouc,dopravni inspektor6t,Kosmonauttr 10,771 36 Olomouc,ze dne: 06.02.2020 f,od 6.j.: KRPM-1 6753-1/eJ-2020-140506.Dtvod stanoveni mistni tiPravY: 2vfseni bezpe6nosti silnidniho provozu na kiiZovatk6ch m[stn[ch komunikaciv obci Bil6 Lhota,66st Rimice V souladu s ust.S 172,odst.4 a odst.5 spr6vniho i6du mohou opr5vn6n6 osoby podat k n6vrhu opatieni obecn6 -por"'tty piipominky nebo nimitky v terminu do 30 dnt ode dne zveiejn6ni na (iedni desce.MEsto Litovel reo:00299138 d.Odtu: 362081 1 i01 00 lD datov6 schrinkY: 4rub4s3 Tel.: +420 585 153 111 Email : sekretariat@mestolitovel.cz wwulitovel.eu.-,:a'' C.j.:ur 2678t2a2a' ' Si.zn5dkar DoP SsEo20:'tvlse Spisovf znak 280.10.skartatnlinak 55 Vyiizuje: XXXXXXXX XXXXXXXX.Litovel DatUrn: OiX".AX,XXXX Tel.:585153251 Email : sekah ina@m€stolitovel.cz iopravhenauredniosoba.po:vyfizenf:SekahinaMiloslav Olrdvn6n6 0iednl osoba iro fodepisov6hi:ln$' Pavel Filfpek 1 ttl Odrivodn6ni: M6stskf 0iad Litovel,odbor dopravy,n5m.P.Otakara 777t2,784 Ol Litovel,piedkl6d6 v souladu s ust.$ 172 odst.1 sprSvnlho i6du n5vrh opatienf obecn6 povahy k 0prav6 vfse uveden6ho dopravniho znadeni.Vlastnici nemovitosti,jejich2 pr5va,povinnosti nebo zdjmy souvi...

Načteno

edesky.cz/d/3583815

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz