« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Oznámení zahájení územního řízení - "Venkovní osvětlení chodníku /smíšená stezka pro chodce a cyklisty/ Chořelice - Rozvadovice"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení
MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL nám.Přemysla Otakara 777/2,PSČ 784 01
<br> odbor výstavby SPlS.ZN.: VYS 77/2020/MLa Či.: LlT 2794/2020 VYŘIZUJE: XXXXXXX XXXXXX - oprávněná úřední osoba pro vyřízení
<br> lng.XXXXXXX XXXXXXXXX — oprávněná úřední osoba pro podepisování TEL.: XXX 153 243 EMAIL: lazova©mestolítovelcz DATUM: 5.2.2020
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Město Litovel,IČO 00299138,nám.Př.Otakara 778/1b,7 84 01 Litovel
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 21.1.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> "Venkovní osvětlení chodníku (smíšená stezka pro chodce a cyklisty) Chořelice - Rozvadovice"
<br> na pozemku parc.č.175/1,175/2 v katastrálním území Chořelice,parc.č.313,315,347 v katastrálním území Rozvadovice.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - jedná se o prodloužení stávajícího venkovního osvětlení Gnoře/ic z jedné strany á prodloužení stávajícího veřejného osvětlení Rozvadovíc z druhé strany.Obě vedení budou propojená ve stožáru č.22.Celkově bude podél stezky umístěno 29 ks stožárů osvětlení o výšce 4,5 777 <.>
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Litovel,jako stavební úřad příslušný podle % 13 odst.1 písm.c) Zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen "stavební zákon“) oznamuje podle % 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení,ve kterém upouští od ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska,účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do
<br> 15 dnů od doručení tohoto oznámení <.>
<br> K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto.Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby Městského úřadu Litovel,úřední dny Po a St v době od 7:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00 hod.ve lhůtě shora uvedené.Ostatní dny doporučujeme po telefonické dohodě) <.>
<br> Stavební úřad informuje účastníky o XXX,že X.X.XXXX ukončí obstarávání veškerých podkla...

Načteno

edesky.cz/d/3577418

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz