« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - o místním poplatku ze vstupného.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (204.43 Kb)
O B E C D Ě T Ř I C H O V
Dětřichov 46,568 02 Svitavy,tel.: 461 593 140,IČO: 00276561
<br> E-mail: starosta.detrichov@seznam.cz
<br> www.obecdetrichov.cz
<br>
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Dětřichov
<br> Obecně závazná vyhláška obce Dětřichov č.3/2020 <,>
<br> o místním poplatku ze vstupného
<br> Zastupitelstvo obce Opatovec se na svém zasedání dne 27.01.2020 usnesením
<br> č.3 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
<br> a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br>
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Dětřichov touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen
<br> „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad <.>
<br> (3)
<br> Čl.2
<br> Předmět poplatku a poplatník
<br> (1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní,sportovní,prodejní nebo
<br> reklamní akce,sníženého o daň z přidané hodnoty,je-li v ceně vstupného obsažena.1
<br> (2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby,které akci pořádají.2
<br> (3)
<br> Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit pořádání akce správci poplatku nejpozději 5 dnů před jejím
<br> konáním <.>
<br> (2) V ohlášení poplatník dále uvede3
<br>
1 § 6 odst.1 zákona o místních poplatcích
2 § 6 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br>
<br>
a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li
<br> přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro
<br> doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny
<br> jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů
<br> těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností <,>
<br> v příp...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz