« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 23. ledna 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZM
:: <.>
<br> =T
LITOUEL
<br> MEsto Litovel
<br> Usneseni
<br> z 13.zaseddni Zastupitelstva mdsta Litovel,konan6ho dne 23.1edna 2020
<br> iislo: ZMfill3D\2T
<br> Zastupitelstvo m6sta Litovel schvaluje ov6iovatele zdpisu <.>
<br> ifslo: ZM/211312020
<br> Zastupitelstvo mEsta Litovel schvaluje doplndnli program jednrlni <.>
<br> dirlo: ZMl3ll3l202O
<br> Zastupitelstvo m6sta Litovel:
<br> a) bere na v6domi kontrolu usneseni z 9 <.>,ll.a 12.zasedini Zastupitelstva m6sta Litovel <.>
b) bere na v6domi informace z jedndni Finandniho vyboru Zastupitelstva mdsta Litovel <.>
<br> c) schvaluje p16n pr6ce Finandniho rniboru Zastupitelstva mdsta Litovel na rok 2020 <.>
<br> d) bere na v6domi informace z jedndni Kontrolniho vyboru Zastupitelstva mdsta Litovel <.>
<br> e) bere na v6domi informace a usneseni z jednitni Vyboru ziistupcri mistnich dristi a ukl6d6 radd mEsta
plndni tdchto doporudeni uvedenych v zfipise tohoto vyboru <.>
<br> f) bere na vEdomi Pliln dinnosti V;fboru z6stupcri mistnich d6sti na 1.pololeti roku 2020 <.>
<br> tislo: ZMl4ll3l2020
<br> Zastupitelstvo m6sta Litovel bere na vEdomi piedloZen6 materi6ly na 12.ZML a ukkid6 vedeni mEsta
pokradovat v kontrole vdasn6ho plnEni terminri fkohi a usneseni rady mdsta <.>
<br> eislo: ZMl5l13l2020
<br> Zastupitelstvo mEsta Litovel:
<br> a) bere na vEdomi piedloZen6 materi6ly na 12.ZML <.>
<br> b) uklidi radd m6sta pokradovat v doplf,ovani materi6hi o pisemny podklad kontroly plnEni usneseni <.>
<br> ilsto: ZMl6ll3l2O2O
<br> Zastupitelstvo m6sta Litovel:
<br> a) bere na vEdomf poskytnut6 informace k poZadovanym bodtim ze zipistrzKY a kontrol KV uveden6
v drivodove zprdvd pod body a - k <.>
<br> Str6nka I z 5
<br>
<br> ffi LITOUEL
<br> b) ukl6d{ RadE mEsta Litovel piipravit aktualizaci koncepce rozvoje sportu do konce roku 2022
a piedloZit Zastupitelstvu mEsta Litovel do 30.6.2020 <.>
<br> iislo: ZM/7ll3l2O2O
<br> Zastupitelstvo mdsta Litovel:
<br> a) bere na vddomi poskytnut6 informace k poZadovanym bodrim ze zdpistt zKY ...

Načteno

edesky.cz/d/3572555

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz