« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - Doručení usnesení o zastavení řízení o žádosti o povolení hornické činnosti; Adresát: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení o zastavení řízení
OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
<br>
P R O Ú Z E M Í K R A J Ů M O R A V S K O S L E Z S K É H O A O L O M O U C K É H O
<br> č.j.SBS 22874/2019/OBÚ-05/169
<br> V Ostravě dne 29.1.2020
<br> U S N E S E N Í
<br> o zastavení řízení podle § 66 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále také jen
<br> „OBÚ“),místně a věcně příslušný orgán státní báňské správy podle § 38 odst.1 písm.b)
<br> bod 7 a § 41 odst.2 písm.b) zákona č.61/1988 Sb <.>,o hornické činnosti,výbušninách
<br> a o státní báňské správě,ve znění pozdějších předpisů,rozhodl podle § 64 odst.1 písm.a)
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
<br> č.500/2004 Sb.“),takto:
<br>
<br> Navazující správní řízení č.j.SBS 22874/2019 zahájené dne 1.8.2019 na žádost organizace
<br> OKD,a.s <.>,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,oddíl B <,>
<br> vložka 10919,IČ 05979277,se sídlem Stonavská 2179,Doly,735 06 Karviná,ve věci
<br> povolení hornické činnosti spočívající v dobývání výhradního ložiska poruby č.10 2431
<br> a č.10 2432 ve sloji č.24,v 10.kře dobývacího prostoru Karviná – Doly I,na Důlním
<br> závodě 1,lokalita Karviná,se sídlem ul.Čs.armády č.p.1,PSČ 735 06 Karviná-Doly <,>
<br> se pro zpětvzetí žádosti žadatelem
<br>
<br> zastavuje <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 28.6.2019 bylo Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Moravskoslezského
<br> a Olomouckého,jako správnímu orgánu příslušnému k vedení navazujících řízení,předloženo
<br> podání zn.ZD/Ing.Ko/2019/121 ze dne 28.6.2019 organizace OKD,a.s <.>,se sídlem
<br> Stonavská 2179,Doly,735 06 Karviná,IČ 05979277 (dále také jen organizace),podepsané
<br> Ing.Miroslavem Konečným,závodním dolu ČSA,jenž jednal na základě plné moci ze dne
<br> 27.12.2018 ve věci povolení hornické činnosti spočívající v dobývání výhradního ložiska
<br> poruby č.10 2431 a č.10 2432 ve sloji č....
6/2020
TELEFON BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ E-MAIL
<br> 596 100 211 ČNB Praha 00025 844 podatelna.ostrava@cbusbs.cz
<br> 596 100 200 č.ú.4021-001/0710 datová schránka: da5adv2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br>
<br> Váš dopis značky/ze dne
<br>
<br> Naše značka
<br> SBS 22874/2019/OBÚ-05/170
<br> Vyřizuje/linka
<br> Ing.Šmíd/246
<br> V Ostravě dne
<br> 29.1.2020
<br>
<br>
<br> Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen „OBÚ“) <,>
<br> místně a věcně příslušný orgán státní báňské správy podle § 38 odst.1 písm.b) bod 7.a § 41
<br> odst.2 písm.b) zákona č.61/1988 Sb <.>,o hornické činnosti,výbušninách a o státní báňské
<br> správě,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> d o r u č u j e
<br>
<br> účastníkům řízení podle § 144 a § 25 ve spojení s § 32 odst.3 zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů,touto veřejnou vyhláškou usnesení OBÚ
<br> č.j.SBS 22874/2019/OBÚ-05/169 ze dne 29.1.2020 o zastavení řízení ve věci žádosti
<br> organizace OKD,a.s <.>,se sídlem Stonavská 2179,Doly,735 06 Karviná,IČ 05979277 <,>
<br> o povolení hornické činnosti spočívající v dobývání výhradního ložiska poruby č.10 2431
<br> a č.10 2432 ve sloji č.24,v 10.kře dobývacího prostoru Karviná – Doly I,v OKD,a.s <.>,ČSA <.>
<br>
<br> Tato veřejná vyhláška a její příloha jsou vyvěšeny:
<br> 1) na úřední desce OBÚ,Veleslavínova 18,702 00 Ostrava – Moravská Ostrava <,>
2) na elektronické úřední desce OBÚ (http://www.cbusbs.cz/cs/cbu-5) <,>
3) na úřední desce Magistrátu města Karviné,Fryštátská 72/1,733 24 Karviná – Fryštát <,>
4) na úřední desce Obecního úřadu obce Doubrava č.p.599,Doubrava <.>
<br>
<br> Magistrát města Karviné a Obecní úřad obce Doubrava tímto žádáme o vyvěšení této veřejné
<br> vyhlášky a její přílohy po dobu 15 dnů ode dne doručení na své úřední desce,a po vyznačení
<br> lhůty jejího vyvěšení o vrácení zpět na OBÚ <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXX
<br> obvodní báňský inspektor
<br> oprávněná...

Načteno

edesky.cz/d/3569112

Meta

EIA   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz