« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dětřichov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (247.35 Kb)
O B E C D Ě T Ř I C H O V
Dětřichov 46,568 02 Svitavy,tel.: 461 593 140,IČO: 00276561
<br> E-mail: starosta.detrichov@seznam.cz
<br> www.obecdetrichov.cz
<br>
<br>
Obecně závazná vyhláška obce Dětřichov číslo 1/2020 <,>
<br>
<br> o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
<br> území obce Dětřichov
<br> Zastupitelstvo obce Dětřichov se na svém zasedání dne 27.01.2020 usnesením č.1./2020
usneslo vydat na základě § 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně
některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 10 písm.d) a § 84
odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“) <.>
<br>
Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br>
Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Dětřichov,včetně nakládání
se stavebním odpadem1) <.>
<br>
Čl.2
<br> Třídění komunálního odpadu
<br>
1) Komunální odpad se třídí na složky:
<br>
a) Biologické odpady rostlinného původu <,>
b) Papír <,>
c) Plasty včetně PET lahví <,>
d) Nápojové kartóny <,>
e) Sklo čiré
f) Sklo barevné
g) Jedlé oleje a tuky
h) Kovy <,>
i) Nebezpečné odpady <,>
j) Objemný odpad <,>
k) Směsný komunální odpad <.>
<br>
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
<br> vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),f),g),h a i) <.>
<br>
Čl.3
<br>
1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb <.>,kterou se stanoví Katalog odpadů,Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vývozu,dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
<br>
<br>
<br>
Shromažďování tříděného odpadu
<br> 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob a sběrných pytlů <.>
<br> 2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz