« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - O místním poplatku z pobytu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (249.57 Kb)
O B E C D Ě T Ř I C H O V
Dětřichov 46,568 02 Svitavy,tel.: 461 593 140,IČO: 00276561
<br> E-mail: starosta.detrichov@seznam.cz
<br> www.obecdetrichov.cz
<br>
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Dětřichov
<br> Obecně závazná vyhláška obce Dětřichov č.4/2020 <,>
<br> o místním poplatku z pobytu
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Opatovec se na svém zasedání dne 27.01.2020 usnesením
<br> č.2 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
<br> a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Dětřichov touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad Dětřichov.1
<br> Čl.2
<br> Předmět,poplatník a plátce poplatku
<br> (1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních
<br> dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.Předmětem poplatku není pobyt,při kterém je
<br> na základě zákona omezována osobní svoboda.2
<br> (2) Poplatníkem poplatku je osoba,která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).3
<br> (3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“).Plátce je
<br> povinen vybrat poplatek od poplatníka.4
<br>
<br>
1 § 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
2 § 3a zákona o místních poplatcích
3 § 3 zákona o místních poplatcích
4 § 3f zákona o místních poplatcích
<br>
<br>
Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů od zahájení
<br> činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.Ukončení této činnosti plátce
<br> ohlásí správci poplatku ve lhůtě 30 dnů <.>
<br> (2) V ohlášení plátce uvede5
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li
<br> přidělen,místo pobytu...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz