« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Zahájení územního řízení - ČEZ Distribuce, a.s. Litovel, směr Karlov - připojení kNN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní řízení
MESTSKi URAD LITOVEL n6m.Plemysla Otakara777l2,Pse 784 01 SPIS.ZN.: C.r.: VYRIZUJE: TEL.: E.MAIL: DATUM: VYS 962t2019/r(a LIT 176412020 Ing.Ivana Camkov6 - opr6vndnd riiedni osoba pro vyiizeni Ing.Ludmila Smakalovd - opr6vndnd riiedn( osoba pro podepisovdnf 585 153 245 camkova @mestolitovel.cz 22.1.2020 OZNAWTBNi zAHAJENi tizBuNino nizrNi DORUdOVANE VEREJNOU VYHLASKOU dEZ Oistribuce,a.s <.>,IdO 24729035,Teplick6 87418,405 02 D6[fn-D6ifn IV-Podmokly,kter6ho zastupuje: ENPRO Energo s.r.o <.>,ItO 28628250,Sokolsk6 137t45,757 0l Vala5sk6 Meziiiii (d{lejen ")iulalel") podal dne 19.1 |.2019 Zddost o vyddnf rizemniho rozhodnutf o umistdnf stavby: Litovel,smir Karlov - piipojen( kNN na pozemku parc.d.975110,981/1,98213,986,1004/1,100412,128014,1280/31,1280/60,161612,1632ll v katastr6lnim rizemi Litovel (v5echny pozemky a stavby na nich zmifiovan6 v tomto ozndmeni jsou v katastrdlnim fnemi Litovel).Uvedenf m dnem bylo zahdjeno rtzemni Yizeni.Popis stavb],: Jednd se o roziiienf distribuini sitd NN novlm podzenuim kabelov'im vedentm v dilce cca 465 m.V trase stdvajiciho podzemniln kabelovdlto vedeni bude na pozemku parc.i.975/10 vloi,ena rozpoiovaci skiiil SR 502.Z rozpojovac{ skiind bude novd podzemn{ kabelovi vedeni vedeno protlakem pod komwdkaci q potokem,dd,te pod pitstupovou cestou plynovi regulaint stanice a pod kortturtikaci III.tiidy k prvntmu odbdmhnu ntistu (pro pozemek parc.i.951/1).Podzenmi kabelovi vedenf bude ddle pokraiovat v zelendm pdsu poddl komunikace III.titdy a piileltljch zahrad,v trase budou xnyikovd vloZena dalii odbdrnd nista (pro pozentlqt parc.i.982/2,982/3,1001/2,1004/l a 10042) a rozpoiovaci ski'tr1SR 622 (na pozemku parc.i.986).Zrozpojovaci skitnd SR 622 bude ryvedeno kabelovd vedeni pro pozemek parc.i.986 (a zde zailstdno do elektrontdrovdho rozvad,iie ntajitele pozemku).Z posledntho odbdrndln mtsta (na pozernku parc.i.1004/2) poyede kabelovi vedeni stejnou trasou.zpdt pies SR 622 do SR 502.Novd podzemni tedeni bude provedeno kabelem 2vAYKY jx...

Načteno

edesky.cz/d/3551242

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz