« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Rozhodnutí - Stavební povolení - RPS Uničovské předměstí v Litovli - V. etapa, ulice Gemerská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stavební povolení
M6stskf 6iad Litovel Odbor dopravy N6m.Pt.Otakara 77712,784 01 Litovel VEREJNA VYNIASXN ROZHODNUTi STAVEBNI POVOLENI Stavebnik,M6sto Litovel,lC 299138,se stdlem nSm6sti Plemysla Otakara 778t1b,78401 Litovel,le 00299138 zastoupen6 panem Vi'ktorem Kohoutem,starostou m6sta v zastoupenl PRINTES-ATELIER s.r.o <.>,le 253910851 se sidlem Mostnt 1876111a,75002 Pierov podal dne 28.11.2019 26dost o vyd6nl stavebnlho povoleni na stavbu :,<,> RPS Uni6ovsk6 piedmEsti v Litovli - V.etapa,ulice Gemersk6" elen6nA na stavebnlobjekty : SO 105 - Komunikace a chodnlky SO 1 15 - Parkovi5t6 a odstavnS st6nl na Dozemclch : parcela e.40414,4051 1,399/4,40413,7 381 1 v katastr6lnlm 0zeml Litovel.Dnem poddnl26dosti bylo zah6jeno stavebnI llzen[.Odbor dopravy M6stsk6ho 0tadu Litovel,jako speci6lnl stavebnl 0lad ve v6cech silnic ll.a lll.ttldy,mlstnich komunikact a velejn6 ptlstupnich Ueelovfch komunikaci s vfjimkou v6cl,o kterfch rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajskf 0iad,ve smyslu ust.$ 16 odst.1,S 40 odst.4 plsm.a) z6kona 6.13/1997 Sb <.>,o pozemnlch komunikaclch,ve znEnl pozd6j5lch pfedpis& (d6le jen "z5kon o pozemnlch komunikaclch") a ust.$ 15 odst.1 pism.c) z6kona e.183/2006 Sb <.>,o 0zemnlm pl6nov6nla stavebnim tddu (stavebnlz6kon),ve zn6nl pozd6jSlch piedpis& (ddle jen "stavebnI z6kon"),posoudil pledloZenou Z6dost podle ust.$ 111 stavebnlho zdkona a na zdklad6 vfsledku projedn6nl26dosti ve stavebnlm lizenl rozhodl takto: "RPS Uni0ovskd pledm6stl v Litovli- V.etapa,ulice Gemerskd" dlen6n6 na stavebnI objekty SO 105 - Komunikace a chodntky,SO 115 - ParkoviSt6 a odstavn6 st6n[,na pozemclch: parcela e.40414,40511,399/4,40413,73811v katastr6lnlm 0zeml Litovel,se podle ust.$ 115 stavebniho z6kona povoluje.M6sto Litovel rCo: oozgg'tgg 6.(etu: 362081'l/0100 lD datov6 schr5nky: 4rub4s3 Tel.: +420 585 153 11'l Email : sekretariat@mestolitovel.cz www.litovel.eu Sp.znadka: DOP 515/2019 DFr Spisovf znak 280.0.skarta6nlznak V10 Tel.: +420 585 153 252 Email: foretova@mestolitovel.cz Oprivn6n...

Načteno

edesky.cz/d/3548853

Meta

Stavby   Dopravní informace   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz