« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - VPS o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Pečky č. V-2/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

V2 2019 SOKOL finanční výpomoc
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Pečky
<br> č.V - 2 /2019
<br>
<br> Město Pečky,se sídlem : Masarykovo nám.78,289 11 Pečky,IČO 00239607
<br> zastoupeno: Mgr.Alenou Švejnohovou,starostkou (dále jen poskytovatel)
<br>
<br> a
<br>
<br> Tělocvičná XXXXXXX XXXXX Pečky,se sídlem : XXXXX Bezruče XXX,XXX XX Pečky,IČO XXXXXXXX
<br> zastoupená: Evou Jíchovou,starostkou (dále jen příjemce)
<br>
<br> uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu ( dále jen Smlouva)
<br>
<br>
<br> I.Předmět a účel smlouvy
<br>
<br> 1) Poskytovatel na základě usnesení Zastupitelstva města Pečky ze dne 18.12.2020 č.10 /2019
<br> čj.PEC/4319/2019 se zavazuje poskytnout příjemci návratnou finanční výpomoc ve výši
<br> 810 000,- Kč (slovy: Osmsetdesettisíc Kč) <.>
<br>
<br> 2) Návratná finanční výpomoc se poskytuje v souladu s §10a a násl.zákona č.250/2000 Sb.<,>
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění na základě žádosti příjemce
<br> a je určena na financování opravy střechy objektu sokolovny č.p.330,Pečky – kopule a střecha
<br> na bytem <.>
<br>
<br>
<br> II.Práva a povinnosti smluvních stran
<br>
<br> 1) Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta jejím převedením na účet příjemce č <.>
<br> 0502880319/0800 do 31.12.2019 <.>
<br>
<br> 2) Návratná finanční výpomoc je bezúročná a poskytovateli za ni nenáleží žádný poplatek ani jiné
<br> finanční plnění <.>
<br>
<br> 3) Příjemce návratnou finanční výpomoc přijímá a zavazuje se jí použití k účelu uvedenému
<br> v odst.2) čl.I.Smlouvy a za podmínek stanovených Smlouvou a účinnými právními
<br> předpisy.Stanoveného účelu bude dosaženo do 31.5.2020 <.>
<br>
<br>
<br> 4) Příjemce je povinen předložit finanční vypořádání návratné finanční výpomoci <.>
<br> - v termínu do 30.6.2020 - přehled o čerpání a použití poskytnuté finanční výpomoci včetně
<br> kopií výpisů z účtu příjemce dokládajících úhradu faktur
<br>
<br>
<br>
<br> - v termínu do 31.12.2044 - přehled o splácení prostředků návratné f...

Načteno

edesky.cz/d/3548406


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz