« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Opatření obecné povahy - zveřejnění záměru na úpravu dopravního značení - sil. III/3732 v obci Cholina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
M6stskf tiiad Litovel Odbor doPravY NAm.Pl.btakara 77811b,784 01 Litovel ll '.tl.:.:: :,a: :.' 1 Datum: 17.01.20?:0,tt =,<.> l il.<.> -,<.> ' OZNAMENI VENEJNOU VYHLASKOU n6vrh na opatfenl obecn6 PovahY stanoveni mistni upravy provozu na pozemnich komunikacich M6stskf,iad Litovel,odbor dopravy,jako piislus.nf orgSn st6tni.spr6vy podle ust' $ 124 odst' 6 zakona6.361/2OOO Sb <.>,o provozu n' por"rnich komunikacicf,<,> ve zn6ni pozdejsich piedpis&,v souladu ust.g 171 aS 172 oJrt.'i iekon^6.sod/2oo;4b <.>,spr6vni i6d ve zn6ni pozd6jsich piedpisft zveieifruie z6m6r na 0pravu dopravniho znadeni sil.lll/3732 v obci Gholina na z6klad6 pozadavku obce cholina,cholina 52,78322Cholina,leo: 002 99 006,ktenf graficky navrhla.EKNE s r.o <.>,Hamersk6 12,772 oo"di;;;;'!bo jrg os ior a po jeho schv6ren-i poricii eR,Krajskfm ieditelstvlm policie otomoucreno riaie,Uzemni odbor blomouc,dopravni inspektor6t,Kosmonauti 10,771 36Olomouc,=" on"' 13.01"2020 pod 6.j.: KRPM-61214ftJ-2020-140506' Dfivod stanoveni mistni 6PravY: Zvfseni bezpecnosti silnicniho provozu v souvislosti se zajiSt6nim rozhledovfch pom6rfr v mist6 napojeni mistni komunikace na sil' llll3732' v souladu s ust.s 172,odst.4 a odst.5 spr6vniho i6du mohou opr6vn6n6 osoby podat k nivrhu opatieni obecn6 povahy piipominkv neob niimitky v terminu do 30 dnri ode dne zveiejn6ni na riiedni desce.M6sto Litovel rCo:oozggtgg d.06tu: 362081 1 101 00 lD datovd schrAnkYl 4ruMs3 1s1.; +420 585 1 53 1 1 1 Email : sekretariat@mestolitovel.cz www.litovel,eu C.1.:utr fi6512a20 So.znacka: DOP 2112020 MSe Spi*ry znak 280.10.ski*aenl znak 55 Vytizuje: Sekanina M iloslav Tel.:585153251 i*iii ".r.rnina@mestolitovel'cz E#ffi ; ; ffi ;i ;;;ba' iid 6oobpisbvah t : tn g' "Pavdi Filipek ---r-- I Od0vodn6ni: M6stskf uiad Litovel,odbor dopravy,n5m,P.<.>.Otakara 777t2,784 01 Litovel,teO: OOZ 99 138 piedkldd6 v souladu s ust.g 172 odsi.1 ipr6vniho i6du n6vrh opatieni obecn6 povahy k riprave vfse uveden6ho doPravniho zna6eni.Vlastnici nemovitosti,jejichZ p...

Načteno

edesky.cz/d/3546698

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz