« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení přechodné úpravy provozu . K+K - havárie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15791940390php1khf17.pdf
t occ - 9lv t'-$,' '!.-.:r 0 sĺ;ľlĺiMĺľlt ľľĺlĺlZľĺť;ľNĺ l'lt,t< ;ĺ-lvNĺĺ:ĺ'l ľĺĺs t'v ĺlľcĺ lrĺtĺ schórna ts/1l Standardn| 1lracovni tnjsto na pozelnnĺ ř#ililil'',',nulým ĺloprovrrlnl zatĺŹe' $ I,<,> :'::i; lt ^5Lľ,A r |lli oi t/\r ( )t )'-i{llt l'ij l.c:a,''rł ' '' K.<.> i kJ ral' l- |ô,{'f I l.i.:'.i'.'.' pÍĺlná uzávóĺa deskanl otĺslup poĺlóhtó pÍĺÔnó.<.> lvi;.!' łl ;'''''i 1-2 iodnos'.ľtullýnli smňĺovaoĺlnl Drr' iĺl :; -ĺŚvlrtl''i: ' ' --j.[:l(lJ m lnt0,6 Ĺj1 t.;t cJ,".ź (,r' 'ą ci r,1 's.J E ().ra) ttlt E l() d).e_ ro.r,ę E pďóhrá uałvráĺa obouslĺonnýlĺl snléĺovacimi doskarnl oĺlslup nmx.l0m 1) ľtĚsĺstĺÝ ÚŘnu lrs odbor doPravY ničního hospcdá o řstv í ENĺK a sil łł:|0/,3(ĺ ł _->l,h |.-łl pílčná uzávĺira iedlroslĺannýnl slnéľovacitnl ĺleskami otlslup pĺlólnó |'2nl pÍilné 0'6' l m výsľaĺ.nĺ'sřoira typri ĺ nn każĺlé snlórorlacĺ tlosco ęJ 0 Ä Al6 t) użll( 0 - I uĚsrsrÝ ÚŘłľ JEsE[l!ő odbor doPravY @ a silničního hosrlcdářství vrlolrt c I /04- Y\ yđlńĺono8lłv łtolÍoch 4t 0/-oc - {t sCIlliil,l^ l'^ PlłO oZN^ť;llN Nĺ(]ľl iuĺS ĺ'v Oll(;I $chĺólna B/íi Stanc]aľclnl pľacovnl mlsto' Ztiżonĺ iĺztlnl' ho pľuhtt,Í l,ttltc;ĺlv 1) ( )t )s()t-ll 11.ĺ'!]i|JÁ pń{t.ĺ.'ľln I,l !'Í ytôlloY:-l'l' - "'l'! ll t ĺ|'\'Itt'rll|:; u!.|'j łt.ĺł' i }í.iiĺ't'Ji [j'l'.):.<.>.<.>.<.> """ " /ł' łp,k-.7-it t.r 'ł,r-- ',) ie l.-! E r.irl píičnô uzávéra iednoslĺannýnli smÔĺovacĺmi ĺleskanll oclslup poĺlólnó | '2ln píllnó 0,6' l ln výslĺaźná svólla typu l na kgżdö smóĺovacl descĺł poĺlóhrá uzávórn obouslĺnnnýĺni slnórovachtli deskalni odslup tllax.l0n nĺĹsĺsrÝ Úňĺu JEStNi( odbor doPravY (t a silnĺčního hosrlcdářství ľhl0lsie lltJo' \a.- 1) uŽltt c]opravnĺch značek a dopravnĺch zaíĺze.'' ',uii ĺłiporlo sotttlóŽ'ných paĺkovacĺch prullĺl' inrdrjnt,nebo slezek pĺo cykllsly poĺlle scllĺĺrnal Bll7 aŽBl20 výstĺaŹnĺi svétlo typtl l nel)o znaćka unĺslólla lln iiuu".<.> <.>,'enn,żltllozelenónl potllĺlaĺlu' v 1ľoll_ snlěnl shodnó 0 á'1.yĺŃ:rAlÍl t 4't vztlńklltooll v lttolľoĺĺl 0/-09 - !tv 09"0s $,0 't7 iltc...
export2udfile0-15791940390phpp6furh.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�
Č�.j.: MJ/02780/2020Spis.zn.: MJ/02596/2020/03/ODSH/TOM Vyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402 V Jesení�ku dne 15.1.2020
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozuMe�Ú3 Jesení�k,odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství� (da� le XXX „spra�vní� orga�n“) pr�í�slus�ny�podle § XXX odst.X) za�kona č�.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a o zme�na�čhne�ktery�čh za�konu;,ve zne�ní� pozde� js� í�čh pr�edpisu; (da� le XXX „za�kon o provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh“) obdrz�el dne XX.X.2020 z�a�dost pra�vničke� osoby K+K sluz�by s.r.o <.>,Lipovska� 119/26,79001 Jesení�k IČ� 25390295 o vyda� ní� stanovení� pr�ečhodne� u� pravy provozu na silničí�čh,II a III.tr� <.>,mí�stní�čhkomunikačí�čh a u� č�elovy�čh komunikačí�čh na u� zemí� okresu Jesení�k pro uz� ití� dopravní�čh znač�ek azar�í�zení� pr�i prova�de�ní� odstran� ova�ní� hava� rií� na plynovodní� infrastruktur�e podle ustanovení� § 61 odst 4za�kona o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh v termí�nu od data nabytí� pra�vní� moči do 31.12.2020.K z�a�dosti bylo doloz�eno souhlasne� stanovisko Poličie Č�R dopravní�ho inspektora� tu Jesení�k,č�.j.KRPM –4618-1/Č�J – 2020 – 141106 ze dne 14.1.2020,Dopravní� inspektora� t doporuč�uje uz� ití� dopravní� znač�eka zar�í�zení� dle vzorovy�čh sčhe�mat TP 66 „ za� sady pro pr�ečhodne� dopravní� znač�ení� na pozemní�čhkomunikačí�čh,II vyda�ní�“ B/1,B/2,B/3,B/5.1,B/5.2,B/14.1,B/14.2,B/14.3,B/15 a B/17.Spra�vní� orga� n na za�klade� z�a� dosti,projednane� a doporuč�eny�čh situačí� podle ustanovení� § 61 odst.4za�kona o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh,II a III.tr�,mí�stní�čh komunikačí�čh a u� č�elovy�čhkomunikačí�čh na u� zemí� okresu Jesení�k,v souladu s § 77 odst.1 pí�sm.č) a odst.5 za�kona č�.361/2000Sb a vyhla� s�kou 294/2015 Sb <.>,kterou se prova�dí� pravidla provozu na pozemní�čh komunikačí�čh au� prava a r�í�zení� provozu na pozemní�čh komu...

Načteno

edesky.cz/d/3540941

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz