« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení přechodné úpravy provozu - II/457

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15791025370phpz1ewwi.pdf
ĺHĚ$]"siiY ułił; ;Esľĺĺlx a siln odbor do pravy Jft á ľvlĚsrslĺÝ Únłu ĺrsrľĹĺ odbor dopravy @ a silničn íhĺ: hosncclá:'stvĺ hJl('łvll,f/''/r
export2udfile0-15791025370phpycyhmi.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�
Č�.j.: MJ/02272/2020Spis.zn.: MJ/64720/2019/04/ODSH/TOM Vyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402 V Jesení�ku dne 14.1.2020
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Me�Ú2 Jesení�k,odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství� (da� le XXX „spra�vní� orga�n“) pr�í�slus�ny�podle § XXX odst.X) za�kona č�.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a o zme�na�čhne�ktery�čh za�konu;,ve zne�ní� pozde� js� í�čh pr�edpisu; (da� le XXX „za�kon o provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh“) obdrz�el dne X.XX.2019 z�a�dost pra�vničke� osoby Me�sto Javorní�k,na�m.Svobody 134,79070 Javorní�k,IČ� : 00302708 o vyda�ní� stanovení� pr�ečhodne� u� pravy provozu na sil.č�.II/457,ve st.km čča0,00 – 7,307 km podle ustanovení� § 61 odst 3 za�kona o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh v termí�nuv zimní�m období�,tedy od 1.11.do 31.3.za sní�z�ene� sjí�zdnosti pozemní� komunikače.K z�a�dosti bylo doloz�eno souhlasne� stanovisko Poličie Č�R dopravní�ho inspektora� tu Jesení�k ze dne13.1.2020 č�.j.KRPM- 147430-1/Č�J-2019-141106.Dopravní� inspektora� t doporuč�uje uz� ití� dopravní�znač�ek a zar�í�zení� dle pr�iloz�eny�čh situačí� odsouhlaseny�čh orga�nem poličie a spra�vní�m orga� nem.Spra�vní� orga� n na za�klade� z�a� dosti,projednane� a doporuč�eny�čh situačí� podle ustanovení� § 61 odst.3za�kona o o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh na sil.č�.II/457,ve st.km čča 0,00 – 7,307 km,prouz� ití� dopravní�čh znač�ek a zar�í�zení� pr�i prova�de�ní� rekonstrukče komunikače vy�s�e zmí�ne�ne� komunikače,v souladu s § 77 odst.1 pí�sm.č) a odst.5 za�kona o silnič�ní�m provozu a vyhla� s�kou 294/2015 Sb <.>,kterouse prova�dí� pravidla provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a u� prava a r�í�zení� provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh <.>
s t a n o v í
<br> změnu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Mí�sto pr�ečhodne� u� pravy: sil.č�.II/457,ve st.km čča 0,00 – 7,307...

Načteno

edesky.cz/d/3534216

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz