« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice III/12547 v obci Radovesnice I

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

kNN Radovasnice I. - mimo sil. 12547 (577,6 kB)
Městský úřad odbor dopravy Karlovo námě
<br> 2K0l'- '- 2801':)
<br> ELEKTŘČIVIARTINEK s.r.o <.>
<br> RADOVESNICE | POKLÁDKA kNN
<br> Dopravní
<br> V' souladu s ust.š 25 odst.ŠP.<.> pismcbřfxžáí.č.13/1997 Sb.a 5 ?7 odst.2 písm.b) zák.č.36112000 Sb <.>,SOUHLASIME se zvláštním užíváním pozemní komunikace a návrh D.<,>
<br> _ —8 01.10.20,Wow
<br> 2 n & ce n | K - H - Zpracoval: Bc.XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
PMU DZ kabel NN Radovesnice I - mimo sil. 12547 (35,6 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o <.>
POLEPSKÁ 667
280 02 KOLÍN 4
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 2514/20-noj
OD noj 923/2020
<br> XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 28167325
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/1
<br>
Datum: 13.01.2020
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 77 odst.1
písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele společnosti Elektro
Martínek,s.r.o <.>,se sídlem: Polepská 667,Kolín 4,IČ.: 281 67 325 a po písemném vyjádření Policie
ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát ze dne 8.1.2020
<br> stanoví v souladu s ustanovením § 77,odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů přechodnou úpravu dopravního značení silnice III/12547 v obci Radovesnice I
z důvodu pokládky kabelového vedení NN pro pozemek par.č.76/5 takto:
<br> při realizaci uvedené stavby NN mimo těleso silnice III/12547 na okraji oce Radovesnice I bude na
této komunikaci osazeno přechodné dopravní značení dle schémat DIO,která je přílohou a zároveň
nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s příslušným ustanovením zákona
č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v souladu s ČSN
EN12899-1 a ve stanovené výšce a vzdálenosti podle TP 66.Městský úřad Kolín – odbor dopravy si
vyhrazuje práv...

Načteno

edesky.cz/d/3533572

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz