« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Usnesení 37. RM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15790110200phpkik1vl.pdf
Město Jeseník
<br>
<br>
Usnesení
<br>
<br>
přijatá na 37.zasedání Rady města Jeseník konaném dne 13.1.2020
v 13:30 hodin na radnici v Jeseníku
<br>
<br>
1199 <.>
Rada města schvaluje rozpočtová opatření č.1/2020 - 8/2020 <.>
<br>
1200 <.>
Rada města bere na vědomí informaci oddělení školství o možnostech zřízení nové
<br> příspěvkové organizace (mateřské školy),která by vznikla oddělením od stávající
<br> organizace Mateřská škola Kopretina Jeseník,příspěvková organizace se sídlem Tyršova
<br> 307,IČ: 70914877 <.>
<br>
<br> 1201 <.>
Rada města schvaluje navýšení mzdového limitu zřízené příspěvkové organizace MKZ
<br> Jeseník z důvodu legislativních změn <.>
<br>
<br> 1202 <.>
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č <.>
19_SOBS01_4121608216,a to mezi ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO: 24729035 (jako
provozovatelem distribuční soustavy) a městem Jeseník,IČO: 00302724 (jako
stavebníkem),z důvodu výstavby nového skate parku v Bukovicích <.>
<br>
1203 <.>
Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise pro občanské záležitosti,rodinu
a sociální věci ze dne 19.12.2019 <.>
<br>
1204 <.>
Rada města schvaluje poskytování darů v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí pro
rok 2020 v souvislosti s vykonáváním návštěv u dětí v ústavních zařízeních nebo v
zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc v souladu s metodikou dotace na výkon
sociálně právní ochrany dětí
<br>
<br>
<br> 2
<br> 1205 <.>
Rada města schvaluje uzavření dodatku č.11 ke Smlouvě o dílo (č.j.MJ-
SML/OVV/0002/2004 uzavřené s paní Etelkou Jurčíkovou,IČ:47851431 jako zhotovitelem
dne 29.3.2004),jejímž předmětem je zajištění profesionálního úklidu,vrátné služby a
obsluhy telefonní ústředny objektu ve vlastnictví města Jeseník,Tovární 1287/4,Jeseník <.>
Předmětem dodatku je navýšení ceny díla v návaznosti na zákonné zvýšení minimální
mzdy <.>
<br>
1206 <.>
Rada města schvaluje uzavření doda...

Načteno

edesky.cz/d/3532036

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz