« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Rozhodnutí - VHS Čerlinka, s.r.o. Litovel - Stavební povolení, stavba vodního díla - "SV Pňovice - obchvat obce Pňovice"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí
ti?,ZrI LITOVEL M6stskf fiiad Litovel Odbor Zivotniho Prostfedi Niim.Pi.Otakara 77811b,784 01 Litovel C.i.:ttt aoglzozo Sp.zna6ka:2P 4251?019 AAm Spisovf 2nak231.2.skartaeni znak A5 Vyiizuje: Ambro2ov6 Alena Bc.Tel.: +420 585 153 260 E-mail: ambrozova@mestolitovel.cz Litovel Datum: 09.01.2020 MULIXOOM4O3D ruffiilslmmllHN RO ZIdODNUTi veiejnou vYhli5kou M6sts(i riiad Litovel,odbor Zivotniho prostiedi,jako vEcnd a mistnd piislu5nli vodopr6vni riiad podle ustanoveni $ 104 odst.2 pism.c) a $ 106 odst.1 zirkona(,<.> 25412001Sb <.>,o vod6ch a o imEnE nEkterlfch ziikonri (vodni zitkon),ve zn6nf pozddjSich piedpisri,ustanoveni $ 11 zikona d.500/2004 Sb <.>,spr6vni i6d,ve znEni pozddj5ich piedpisri,ustanoveni $ 25 pism.b) a $ 27 zirkonaE.274l20}l Sb <.>,o vodovodechakanalizacich pro veiejnou potiebu a o zm6nd ndkterlfch z6konri (z6kon o vodovodech a kanalizacich),ve zn€ni pozd6j5ich piedpisri a s prisobnostf speci6lniho stavebniho riiadu podle ustanoveni $ l5 odst.5 vodniho zikona a $ l5 odst.1 pism.dy,itkonu il 18312006 Sb <.>,o fzemnim pl6nov6ni a stavebnim iiidu (stavebni z6kon),ve zn6ni pozd6j5ich piedpisri,na zitkladE vodopr6vniho iizeni dle ustanoveni $ 115 vodniho zitkona vydilit investorovi,kterym j e Vodohospodiiski spoleinost ef ru,INX.q.s.r.o <.>,Cholinskr{ ll20tl3,lgl Ot Litovel,Id: 47150904 stavebni povoleni,dle ustanoveni $ 15 vodniho zdkona a $ 115 stavebniho zhkona,vodniho dila,<,> SV Pilovice - obchvat obce Pilovice" umist6n6ho na pozemcich parc.d.732117,732118,732127,732129,73411,g42ll,g42l2o,97y7,97118,97lll7,97ll2l,971122,971125,971126,1050/55,lllg,l2ll,1212,1214,1217,1221,1222,128913,1298 a l3l0ll v k.ti.Pflovice,obec Pflovice.Druh stavby: Jednri se o novostavbu vodniho dila dle $ 55 odst.I pism.c) vodniho zdkona,<,> stavby vodovodnich iadt a vodiirenskfch objektfi vdetn6 fpraven vody".niho XXXX -.XXXlXXXX Sb.): XX jind (zXsobovXni obyvatel pitnou vodou) Udelem stavby je vybudov6nf nov6ho z6sobovaciho iadu DN200,ktery propoji st6vajici z6sobovaci iad ...

Načteno

edesky.cz/d/3527577

Meta

Stavby   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz