« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kohoutovice - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kohoutovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
TAJEMNiK-vEDouciUnaou Mc Me BRNo-KoHourovrcE,en$i{EHo 71t36,623 oo BRNo
<br> i.;.: vrcnxoH/oooss/2020
OZNAMENi
<br> o vyhlf5eni vyb6rov6ho Fweni na mfsto
<,>,Uklizei lu klizeika 6( v Od bo ru vnitin ich vici
<br> Ufado mdstsk6 i6sti mista Brna,Brno-Kohoutovice
BaSn6ho 36,623 00 Brno
<br> Tajemnik Uiadu m6stsk6 d6sti mdsta Brna,Brno-Kohoutovice,vyhla5uje vybdrovd iizeni na
ob s azeni prac ovnf p ozic e,<,> u kl iz ed/u klfze(ka"
<br> Mfsto vykonu prfce:
<br> Platov6 podminky:
<br> Uiad mdstsk6 d6sti mdsta Brna,Brno-Kohoutovice
Ba5ndho 36,623 00 Brno
v souladu s naiizenim vl6dy (,<.> 34112017 Sb <.>,o platovych pomdrech
zamdstnanct ve veiejnych sluZbilch a spr6vd v platn6m zndni -
platovri tfid,a 2,platovy tarif dle zapoditateln6 praxe + osobnf
piiplatek po 3 mdsicich,pracovni rivazek 0,6 <.>
<br> Termin nfstupu do zamdstnfni: od 01.02.2020 nebo dohodou
(pracormf pomdr na dobu neurditou)
<br> Charakteristika pozice:
- zaji5tovrinf riklidu budovy UMC MB Brno-Kohoutovice a jejich piilehllich prostor
(tiklid kancelffti,chodeb,zasedaci mistnosti,kuchyndk,di5tdni,riklid a dezinfekce
soci5lnfch zaiizeni\
<br> - roznost pisemnostf v r6mci Me MB Brno-Kohoutovice <.>
<br> PoZadavky:
minim6lnd riplnd zfikladni v zd6l5ni <,>
<br> - praxe v oboru a veiejnd spr6vd vithna
- bezithonnost (za bezrihonnou se nepovaZuj e fyzicki osoba,kter6 byla pravomocnd odsouzena pro
trestny din spSchanf rimyslnd nebo pro trestnf din sp6chanf z nedbalosti za jednilni souvisejici s u-ikonem
veiejnd spr6vy,pokud se podle z6kona na tuto osobu nehledf,jakoby nebyla odsouzena)
- zdravotni zptisobilost (doloZf se osv6ddenim l6kaie pied n6stupem do zam6stn6ni)
<br> Nabizime: - 5 tydnt dovolend <,>
- 4 dny indispozidniho volna (sick days) <,>
- dal5i zajiryav! zamdstnaneckd v'jhody (napi.pifspdvek na rekreaci <,>
<br> penzijni piipoji5tdni,piispdvek na o5atn6) <.>
<br> Piedpoklady pro vznik pracovniho pomdru:
- st5tni obdanstvi eR nebo cizi stStniobdanstvf atwaly pobyt v iR <,>
- vdk minimSln6 18 let
- z...

Načteno

edesky.cz/d/3513487

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kohoutovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz