« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Zveřejnění záměru města - odprodej částí pozemku parc.č. 45/2 - ostatní plocha/zeleň v k.ú. Savín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr města
fi LlrovEL
M6sto Litovel
<br> zveieif,uje
v souladu s ustanovenim S 39 odst.1 <.>,zakona a.L28|2OOO Sb <.>,o obcich
<br> (obecni ziizenil,ve zndni pozdej Sich piedpisri
<br> zannet
<br> Zveiejndni zdlrlLEru odprodeje uvedenti d5.sti pozemku bylo odsouhlaseno usnesenim
cislo 830/23,piijat€m,na 23.schrizi Rady mdsta Litovel,dne 12.12.2019 <.>
<br> ZAmEr m6sta - odprodej d6.sti pozemku,parc.E.56/18 byl projedndn na 23.schrizi
rady mdsta,konane dne 12.12.2OL9 <.>
V souladu s piijatym usnesenim d.830/23.Rada mEsta Litovel schv6lila zveiejnit
zlmdr odprodeje d6sti pozemku,parcela eislo 4512,ostatni plocha,v k.u.Savin o
vymeie cca 180 rn2 za cenu 150 Kclmz <.>
<br> Z6kladni podminkv pro moZrv odprodei:
vypljvaji z ustanoveni obdansk6ho zdkoniku e,<.> 89120 12 Sb.v platn6m zndni
<br> - 06el odprodeie:
- Roz3iieni zazemi k RD
- Minimilni nabidkov6 cena odprodeje 6isti pozemku: 15O I(;EI sz
<br> Zadatel rniZe nabidnout i cenu rrySSi <.>
<br> - Jedni se o Eist veiejn6ho prostranstvi,na n6mZ jsou vzrostl6
stromy.Stromy budou nacen6ny a jejich hodnota bude piidtena
k prodejni cen6 pozemku <.>
<br> 66sti pozemku:
<br> - parcela Eislo: 4512
ostatni plochal zeleit
celkovi qim6ra 865 m2
v lt.fr.Savin
<br> Z celkovl vymEry pozem.ku je piedm6tem odprodeje
ccal8O m2 <.>
<br>
<br> - Odprod6vani 66st pozemku bude v dob6 vytf6eni v ter6nu poaouzena
za riEasti z6stupce odboru MHaSI pied odsouhlasenim GP na
Katastr6lnim fiiadE <.>
<br> - Piistup na pozemek je nutn6 ieiit povolenim sjezdu <.>
<br> - Pozemek jede Of veden v plo6e DS - plocha pro dopravu silniini -
neni moin6 oplotit <.>
<br> - Ndklady spojene s odprodejem ddsti pozemku,jako je poiizeni GP,sprdvni
poplatek z,a vklad vlastnickeho prdva do katastru nemovitosti,ponese
kupujici <.>
<br> - Pied uzavienim kupni smlouvy si kupujici provdii,zda na ddsti pozemku <,>
ur6en6m zdmlrem k odprodeji,nejsou uloZeny inZenyrske sitE <.>
<br> Z€tjemci o odprodej piedmEtne d6sti pozemku (dle piiloZene situace),piedloZi
pisemnou ZAdost na podat...

Načteno

edesky.cz/d/3511043

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz