« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Usnesení ze 45. Valné hromady DSO Povaloví (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze 45. Valné hromady DSO Povaloví ze dne 16.12.2019.pdf [0,85 MB]
Dobrovolny svazek obci Povalovi
lobodice 39
75101 Tovacov
<br> USNESENI c.45
<br> Ze zasedani Valne hromady Dobrovolneho svazku obci Povalovi
konaneho dne 16.12.2019
<br> Valna hromada po projednani
<br> 1/45/2019 Schvalila program zasedani <.>
<br> 2/45/2019 Zvolila za overovatele zapisu pana ing.Ondreje Blastika a pani Jirinu
Zdafilovou <.>
<br> 3/45/2019 Zvolila za navrhovatele usneseni pana Ing.Drahomira Novaka <.>
<br> 4/45/2019 Schvalila pravidia rozpoctoveho provizoria na rok 2020 <.>
<br> 5/45/2019 Schvalila provedeni inventarizace majetku k 31.12.2019.Schvalila inventarizacni komlsi ve slozeni:
Jaroslav Kfepelka
Ing.Stanislav HIavinka
Lucie Dzunova
Josef Vaculcik
<br> 6/45/2019 Neschvalila zmenu stanov DSO Povalovi v tomto zneni:
<br> V clanku IV.Majetek svazku,odstavec IV.2.se meni takto:
<br> Majetek svazku je tvofen clenskymi pfispevky.Clenske pHspevky clenu
jsou rocni,jejich vyse je pro Obce Polkovice,Opiocany,Lobodice
100 000,- Kc a pro Obec Uhficice bude pfispevek vypocitan die
skutecnych nakladu pfedchoziho kalendai'niho roku na zaklade ucetni
zaverky.Clenske pfispevky jsou splatne nejpozdeji k 31.lednu bezneho
kalendafniho roku na spolecny ucet svazku <.>
<br> 7/45/2018 Schvalila vysi stocneho na rok 2020 ve vysi 41,39,- Kc bez DPH za 1 m3
vypustene odpadni vody <.>
<br> Uhrada clenskeho pt'ispevku Obce Uhricice za rok 2020 bude pouzita ke
kryti zaporneho kalkulacniho zisku za stocne pro rok 2020 <.>
Toto bude provedeno vzajemnym zapoctem - kompenzacne <.>
<br>
<br> VLobodicich 20.12.2019
<br> Be.Petr HIavinka
pfedseda pfedstavenstva
Dobrovolneho svazku obci Povalovi
<br> Jaroslav Ki'epelka
mistopredseda pfedstavenstva
Dobrovolneho svazku obci Povalovi
<br> lng.\Drahomir Novak
mistppfedseda pi'edstavenstva
Dobrovolneho svazku obci Povalovi
<br> Jana Hal^nova
mistopt'edseda pfedstavenstva
Dobrovolneho svazku obci Povalovi

Načteno

edesky.cz/d/3504680

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz