« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
1
<br> OBEC SMRK
<br>
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 <,>
o místním poplatku ze psů
<br>
Zastupitelstvo obce Smrk na svém zasedání dne 17.12.2019 usneslo vydat na základě
§ 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“) <.>
<br>
Článek 1
Úvodní ustanovení
<br>
1.Obec Smrk touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) <.>
2.Správcem poplatku je Obecní úřad Smrk.1
<br>
Článek 2
Poplatník a předmět poplatku
<br>
1.Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je
<br> přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).2
2.Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
3.Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla.Při
<br> změně místa přihlášení nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního
měsíce následujícího po měsíci,ve kterém změna nastala,nově příslušné obci.Při změně
místa přihlášení nebo sídla se platí poplatek v poměrné výši,která odpovídá počtu
i započatých kalendářních měsíců.4
<br>
Článek 3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> 1.Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů
<br> ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího tří
měsíců.Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např <.>
úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> 2.Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena <.>
3.V ohlášení poplatník uvede:5
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li přidělen <,>
místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím...

Načteno

edesky.cz/d/3485728


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz