« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 2/2019, o místním poplatku ze psů; Adresát: Obec Doubrava

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

109/2019
OBEC DOUBRAVA
<br> Obecně závazná vyhláška obce Doubrava
<br> č.2/2019 <,>
<br> o místním poplatku ze psů
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém zasedání dne 11.12.2019 usnesením
č.100/8/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích <,>
ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Doubrava touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad.1
<br> Čl.2
<br> Poplatník a předmět poplatku
<br> (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je
přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).2
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br> Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 <.>
dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího
tří měsíců.Ve lhůtě 30.dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti
(např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena <.>
<br> (3) V ohlášení poplatník uvede4
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li
přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro
doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny
jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností <,>
v případě,že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka <,>
<br> c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku,zejména ...

Načteno

edesky.cz/d/3477700


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz