« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - Obecně závazná vyhláška obce Doubrava č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

110/2019
1
<br>
<br>
<br>
<br> OBEC DOUBRAVA
Obecně závazná vyhláška obce Doubrava
<br> č.3/2019 <,>
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy <,>
<br> třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br>
Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém zasedání dne 11.12.2019 usnesením
č.101/8/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“),a v souladu s § 10
písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Doubrava touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad.1
<br> Čl.2
<br> Poplatník
<br> (1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí2:
<br> a) fyzická osoba přihlášená v obci <,>
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt
nebo rodinný dům,ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba,a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob <,>
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> (2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby
žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce <.>
Osoby,které platí poplatek za více fyzických osob,jsou povinny správci poplatku
oznámit jméno,popřípadě jména,příjmení a data narození osob,za které poplatek
platí.3
<br> Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne,kdy mu povinnost platit te...

Načteno

edesky.cz/d/3468789

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz