« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy MZ (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV Opatření obecné povahy.pdf [0,73 MB]
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 5393332019411251551112
<br> Spisová značka.: 14LH22476I2019-16212
<br> jl li iiiijiii HH! jiíilillíli 1300323110335
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D <.>
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: Jiri.Bily©mze.cz
<br> lD DS: yphaaxS
<br> Adresa: Těšnov 65117,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne: 6.12.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení š49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon"),v souladu s g 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),vydává podle & 51a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy,kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.].1891812019—MZE—16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.].41508/2019—MZE-16212 ze dne 30.8.2019 následovně: | <.>
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.18918f2019-MZE—16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy &.].4150812019-MZE46212 ze dne 30.8.2019 se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejně vyhlášky,kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Od vydání opatření obecné povahy č.j.18918/2019—MZE-16212 ze dne 3.4.2019,ve znění opatření č.j„ 41508/2019—MZE-16212 ze dne 30.8.2019,došlo ke změně okolností při vývoji kalamitniho poškození lesních porostů,na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto zmenou <.>
<br> Ke změně přílohy č.1:
<br> Ke změně přílohy č.1 (změna územní působnosti op...

Načteno

edesky.cz/d/3465585

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz