« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Smlouva o dotaci v PR MPR Český Krumlov 2019, měšťanský dům Latrán 39, zveřejnění na ÚD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

smlouva_PR_MPR_CK_2019_Latran_39_restaurovani_fasady.pdf
5—3
<br> Číslo smlouvy: ;éŽ/Uďq/ÚF?
<br> Smlouva
<br> o poskytnutí finančního příspěvku v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov pro rok 2019 v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,v součinnosti s š 16 odst.1 a 2 zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,v platném znění (dále jen „památkový zákon“)
<br> uzavřená mezi smluvními stranami:
<br> město Český Krumlov
<br> se sídlem náměstí Svornosti 1,381 01 Český Krumlov zastoupené Mgr.Daliborem Cardou,starostou města IČ: 245836,DIČ: cz00245836 (je plátcem DPH),Bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>
<br> číslo účtu 221241/0100
<br> (dále jen poskytovatel)
<br> a
<br> XXXXX XXXXXX,nar.-XXXX,_XXX XX Český Krumlov
<br> Bankovní spojení: Ceská spořitelna a.s.číslo účtu: _.(dále jen příjemce)
<br> I.Obecná ustanovení
<br> Zastupitelstvo města Český Krumlov rozhodlo svým usnesením číslo 0054/ZM6/2019 ze dne 17.6.2019 v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,souladu se zákonem číslo 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,a dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory vProgramu regenerace městských památkových rezervací (dále jen „MPR“) a městských památkových zón (dále jen „MPZ“) č.j.MK 28.808/2010 OPP ze dne 12.5.2011,ve znění vydaných opatření,zároveň v souladu s Rozpisem účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019 pro MPR Český Krumlov,který je součástí rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu městu Český Krumlov v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019 ze dne 19.9.2019,č.j.MK 63289/2019 OPP o poskytnutí finančních prostředků ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě <,>
<br> II.Předmět smlouvy
<br> 1.Na základě smlouvy,v souladu s š 16,odst.1 a 2 památkového zákona,se poskytuje finanční příspěvek účelově,jako n...

Načteno

edesky.cz/d/3459836


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz