« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Přídolí - veřejnoprávní smlouva na úseku přestupků (ÚD)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pridoli.pdf
f\
<br> 5/33 „fi;/m
<br> Veřejnoprávní smlouva
<br> v
<br> cl.| Smluvní strany
<br>.město Český Krumlov,IČ: 00245836 zastoupené starostou Mgr.Daliborem Cardou adresa: nám.Svornosti 1,381 01 Český Krumlov bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>
<br> č.účtu: 9005-328241/0100
<br> (dále jen „město Český Krumlov“)
<br> a
<br>.městys Přídolí,iČ: 00246093 zastoupená starostou lng.Vítězslavem Jílkem adresa: Přídolí 1,381 01 Přídolí
<br> příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov (dále jen „městys Přídolí“)
<br> na základě usnesení Rady města Český Krumlov č.424/RM23/2019 ze dne 16.9.2019 a Zastupitelstva městyse Přídolí č.2019-11-16b ze dne 3.10.2019 se výše uvedené smluvní strany rozhodly uzavřít tuto veřejnoprávní smlouvu (dále jen „smlouva“) <.>
<br> čl.II Předmět smlouvy a smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
<br>.V souladu s 5 63 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a 5 105 zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“),budou orgány města Český Krumlov namísto orgánů městyse Přídolí vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce ve správním obvodu městyse Přídolí v rozsahu vymezeném touto smlouvou <.>
<br>.Na základě této smlouvy budou orgány města Český Krumlov věcně a místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu městyse Přídolí <.>
<br>.Výnos z pokut a správních poplatků uložených orgány města Český Krumlov v řízeních při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Český Krumlov <.>
<br>.Spisový materiál v projednávaných věcech bude uložen u orgánu města Český Krumlov <.>
<br> čl.||| úhrada nákladů
<br>.Za výkon přenesené působnosti podle čl.II této smlouvy se městys Přídolí zavazuje uhradit ze svého rozpočtu městu Český Krumlov na jeho bankovní účet:
<br> paušální částku 2300,- Kč za každý došlý (oznámený) a vyřízený přestupek <.>
<br>.Město Český Krumlov vystaví městysi...

Načteno

edesky.cz/d/3459833

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz