« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA směnit část "b" pozemku parc. č. 2808/5 a nově vzniklé ...

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

121680-GP (003) (51,4 kB)
! ! I VYKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU UDAJU KATASTRU NEMOVITOSTÍ Dosavadní stav Nový stav Ozmcenl Výměra parcely Druh pozemku Označenl wmem parcely Dnm patmku Tn uma,Způs Porovnání se stavem evidence próvnfch vztahů pozemku ponmlu určen na prechazi“ : pozemku Crllu listu Wmeru dnu Omučem parc.:lxlurn Způmb vyuziti par:.Clslem lpnmh vyuliu Ipůaob využí" výmlr "MMM“ \_' ' "' dn".<.>.<.>,„41 ha nř „ŠZÍšĚL'šu "3523422“ "“ "" sr.400/r 9 na % sl.400/1 a; 92 „ať-4334; 2 st.400/2 a; 71 zast.pl.sr.400/2 7Š Ja m:.pi.„5.53 2 5! 400/2 6.949 až 7: celá = 5 5! 400/1 5949 : ĚJQ a 7; Je 2900/5 25; 90 % 2503/5 245 49 % 2 2800/5 1000: ; 23Š 62 e : : ' 5 st 400/1 5949 5 87 d+c 24; 49 2808/6 J 92% 2808/6 J: Js„,„,'č""'-,2 42 7:
<br> Gumídci? Mn alfu urovni warning nmlmlnclql Manfr- Slojnoph mm umu comminý nmlmbrcky in:-|výr-
<br> GEOMÉI'RICKÝ PLÁN
<br> pro rozdělen! pozemku Změnu hranice pozemku
<br> Jmlno.plum-nl: Jimm.Mimoní-
<br> lng.XXX XXXXX
<br> Chiu pobil-y "manu urceni vero—umu
<br> mmm-pen mama 2402/08 na.: 28.11.2019 Cala: 550/2079
<br> "dožilo-uni : pumu genom unum rocni-am <.>
<br> Chia panen,um Umi on:-mmm nmlmlnzkých I'll-ným:
<br> Dn.: XXXX
<br> T-fllu alcinapb odvaha wdrickdmu planu v “ikonku podob! uuu—mu ! del-woman! kmwmm arom <.>
<br> “alum“ Nod mind | ucllbmnlm gamet CMF-nf lluimpilu gnnrmtdclihn planu v Ininnn podm
<br> ING./AN MJEK Puškínskd 667 234 01 Kutná Hora
<br> Vyhotovítel:
<br> Číslo planu: m
<br> Okres: Kolín Obec: Kolín Kul.územi: Kol/n Mapový list: Kolín 5-8/24
<br> Domnanlm vla-musel“ po:-mm bytu pookytnuln minul "mail u » touhu.Whom mmmh nových hranic.llm m umim magnum mmm:
<br> 2 3051 ID
<br> BZSI—ZIG
<br> MSI—251
<br> JOJř/JQ
<br> Samem snu-“nanic ('$-JTSK)
<br> Souřadnice pro :apís do KN
<br> Cťsn'o budu v x kód :.v Pa.-ndmka
<br> 1692—2 6801'04 6.9 105689030 J mh budovy
<br> 159.— IZ 658073151 105559564,) budova
<br> 7692- 13 688065 50 105690234 5 mh budovy
<br> 9258—2 16 68009161 10569412?.! budova
<br> 9250 -220 630082 55 1056957.9 7 J bude...
121680-2019_uredni_deska (203,4 kB)
Město Kolín
Odbor správy městského majetku
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 251
e-mail: majetek@mukolin.cz
<br>
Kancelář úřadu
<br>
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OSMM 121680/19-Mor
OSMM 3923/2013
<br> XXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
jirina.morcova@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
0/0
<br>
Datum: 05.12.2019
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
Městský úřad v Kolíně,odbor správy městského majetku oznamuje ve smyslu § 39,odst.1 <,>
zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br>
ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA
<br>
směnit část „b“ pozemku parc.č.2808/5 o výměře 28 m2 a nově vzniklé pozemky parc.č <.>
2808/33 o výměře 21 m2 a 2808/34 o výměře 35 m2 dle dosud nezapsaného GP č.7072-
231/2019,všechny v katastrálním území a obci Kolín,z vlastnictví města Kolína,za části
pozemků pod chodníky <.>
<br> Případné nabídky a připomínky k tomuto záměru mohou být písemně uplatněny v době
zveřejnění na podatelně MěÚ Kolín <.>
<br>
<br>
<br> otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br> Bc.XXX XXXXX
vedoucí odboru
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Příloha
GP č.7072-231/2019

Načteno

edesky.cz/d/3454442

Meta

Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz