« Najít podobné dokumenty

Město Rakovník - Stanovení přechodné úpravy provozu - Husovo nám. střed, Rakovník dne 21.12.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rakovník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
É
<br> ta? s
Stanovení přechodné úpravy provozu - Husovo nám. střed, Rakovník dne 21.12.2019
Městský úřad Rakovník,Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník <,>
tel.: +420 313 259 111,e-mail: posta@murako.cz,ISDS: qb9bqrd,www.mesto-rakovnik.cz
<br>
<br>
<br> Městský úřad Rakovník
Odbor dopravy
<br>
<br>
PID:
<br> MURAX00SOC44
MURAX00SOC44
<br>
<br> Spis.zn.: OD01/54376/2019/Do Město Rakovník <,>
IČO 00244309 <,>
Husovo náměstí č.p.27 <,>
269 01 Rakovník
<br> Č.j.: MURA/55821/2019
Vyřizuje:
Tel.:
Email:
<br> XXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
jdoubravova@murako.cz
<br> V Rakovníku dne: 25.11.2019
Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/54376/2019/Do <.>
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Rakovník,odbor dopravy (dále jen „odbor dopravy“),příslušný k výkonu
přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající státní správu
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd,místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu
Rakovník podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“),na základě žádosti kterou dne 13.11.2019 podalo Město Rakovník,IČO 00244309,Husovo
náměstí č.p.27,269 01 Rakovník (dále jen „žadatel“),a po předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu Policie ČR č.j.KRPS-315191-2/ČJ-2019-011206 ze dne 21.11.2019
<br> stanoví
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích na dlážděném středu Husova náměstí v Rakovníku včetně přilehlých parkovišť
z důvodu pořádání akce "Rakovnické nadělení" dne 21.12.2019 <.>
<br> Podmínky provedení přechodného dopravního značení (dále jen DZ):
<br> 1.DZ bude umístěno na dlážděném středu dle DIO,které je nedílnou součástí tohoto stan...

Načteno

edesky.cz/d/3418757

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rakovník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz