« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Umístění stavby Administrativní objekt " The Office Building Holešovičky", na pozemcích parc.č. 815/2, 816/1, 3741, 3767, 3768, 3769/1v k.ú. Libeň STR-7605/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Umístění stavby Administrativní objekt " The Office Building Holešovičky", na pozemcích parc.č. 815/2, 816/1, 3741, 3767, 3768, 3769/1v k.ú. Libeň STR-7605/2019
S íd lo : Mar i ánské nám.2/2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35 /29,110 00 P raha 1
<br> Tel.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/20 e -mai l : posta@praha.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> --- Ing.Zdeňka Nejedlá
<br> Č.j.: 236 00 4820
<br> MHMP 2220685/2019 Počet listů/příloh: 10/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1918226/2018/STR 20.11.2019
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,jako odvolací správní orgán,příslušný
<br> dle § 81 odst.3 písm.a) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ve věci odvolání,které podal
<br> spolek Holešovičky pro lidi,z.s <.>,IČO 06564062,V Holešovičkách 1478/52,180 00 Praha 8
<br> (dále jen "odvolatel") proti rozhodnutí,které vydal k žádosti společnosti Atlas Holešovičky <,>
<br> s.r.o <.>,IČO 04754069,Na úbočí 1397/33,Libeň,182 00 Praha 8 <,>
<br> kterou zastupuje XXXXX XXXXX,Mgr.Ing <.>,advokát,IČO XXXXXXXX,Cechovní 214,250 73
<br> Jenštejn Úřad městské části Praha 8,odbor územního rozvoje a výstavby (dále jen "stavební
<br> úřad") pod č.j.MCP8 187060/2018,spis.zn.MCP8 021923/2017/OV.Jan ze dne 22.8.2018 <,>
<br> jehož předmětem je rozhodnutí o umístění stavby
<br> Administrativní objekt " The Office Building Holešovičky" <,>
<br>
<br> na pozemcích parc.č.815/2,816/1,3741,3767,3768,3769/1 v katastrálním území Libeň <,>
<br> rozhodl dle § 90 odst.5 správního řádu takto:
<br> Odvolání,které podal spolek Holešovičky pro lidi,z.s.zamítá a rozhodnutí č.j.: MCP8
<br> 187060/2018,spis.zn.: MCP8 021923/2017/OV.Jan ze dne 22.8.2018 potvrzuje <.>
<br> Účastníci řízení dle ust.§ 27 odst.1 správního řádu,na něž se vztahuje rozhodnutí správního
<br> orgánu:
<br> Atlas Holešovičky,s.r.o <.>,Na úbočí 1397/33,Libeň,182 00 Praha 82
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT H...

Načteno

edesky.cz/d/3409384

Meta

Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz