« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Schválení stavebního záměru "rozšíření lodžií domu Kobylákova č.p. 815 a 816, na pozemcích parc. č. 1094, 2412/10, 2412/29, 2412/35 v k.ú. Hostivař STR-7606/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválení stavebního záměru "rozšíření lodžií domu Kobylákova č.p. 815 a 816, na pozemcích parc. č. 1094, 2412/10, 2412/29, 2412/35 v k.ú. Hostivař STR-7606/2019
S íd lo : Mar i ánské nám.2/2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35/29,110 00 P raha 1
<br> Tel.: Kontaktn í cent ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/9 e -mai l : posta@p rah a.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> --- JUDr.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XX XXXX
<br> MHMP 2342768/2019 Počet listů 5
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1540534/2019/STR 21.11.2019
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,jako odvolací správní orgán,příslušný
<br> dle § 81 odst.3 písm.a) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ve věci odvolání,které podali
<br> Zdeňka Michalíková,nar.9.6.1944,Kobylákova 815/8,102 00 Praha 10 - Hostivař <,>
<br> a XXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Kobylákova 815/8,102 00 Praha 10 - Hostivař,(dále
<br> jen "odvolatelé") <,>
<br> proti rozhodnutí,které vydal k žádosti Společenství vlastníků Kobylákova 815 a 816 <,>
<br> IČO 27228088,Kobylákova 815/8,Praha 10 - Hostivař,Úřad městské části Praha 15,odbor
<br> stavební (dále jen "stavební úřad") pod zn.50868/2017/OST/AHe ze dne 6.5.2018,a kterým
<br> dle ust.§ 94p odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů schválil stavební záměr „rozšíření lodžií domu
<br> Kobylákova č.p.815 a 816 v k.ú.Hostivař,Praha 10 – Hostivař,na pozemcích parc.1094 <,>
<br> 2412/10.2412/29 a 2412/35 v k.ú.Hostivař <,>
<br> rozhodl dle § 90 odst.1 písm.b) správního řádu takto:
<br> Rozhodnutí,spis.zn.50868/2017/OST/AHe ze dne 6.5.2018 se ruší a věc se vrací k novému
<br> projednání <.>
<br> Účastníci řízení dle ust.§ 27 odst.1 správního řádu,na něž se vztahuje rozhodnutí správního
<br> orgánu:
<br> XXXX XXXXX,Kobylákova XXX/X,Praha XX-Hostivař,XXX XX Praha 102
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Kobyláko...

Načteno

edesky.cz/d/3409383

Meta

EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz