« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Nařízení města Přerova, Tržní řád (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha č. 2 _ tržní řád(odYF83).pdf [0,11 MB]
Pøíloha è.2: Uspoøádání tržních míst
pravidelných farmáøských a vánoèních trhù <,>
<br> k naøízení mìsta Pøerova è.1/2016 <,>
Tržnímu øádu
<br> mìstských jarmarkù a mìstských slavností
<br>
<br> 25
<br> 26
<br> 27
<br> 28
<br> 29
<br> 30
<br> 31
<br> 32
<br> 33
34
<br> 35
<br> 36
<br> 37
38
<br> 39
<br> 40
<br> Významné vstupy a prùchody <,>
které musejí být zachovány
<br> - 2 -
<br> Rad
nice
<br> 1
2
<br> 3
4
<br> 5
6
<br> 7
8
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> 15
<br> 16
<br> 17
18
<br> 19
20
<br> 21
22
<br> 23
24
<br> Pravidelné farmáøské trhy na námìstí TGM
<br> Tržní místo bez vybavení
<br> LEGENDA:
<br> Tržní místo vybavené stánkem
<br>
<br> Rad
nice
<br> Tržní místo bez vybavení
<br> LEGENDA:
<br> Tržní místo vybavené stánkem
<br> - 3 -
<br> 1
2
<br> 4
<br> 5
6
<br> 7 8
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> 15
16
<br> 17
18
<br> 19
<br> 20
<br> 21
22
<br> 23
<br> 24
<br> Mìstské jarmarky a mìstské slavnosti na námìstí TGM
<br> 3
<br>
<br> Vánoční trhy na náměstí TGM
<br> Rad
nice
<br> LEGENDA:
<br> Tržní místo vybavené stánkem
<br> - 4 -
<br> 1
2
<br> 3
4
<br> 5
<br> 6
<br> 7
<br> 8
<br> 9
10
<br> 11
12
<br>
Stránka 1
Stránka 2
Stránka 3
Stránka 4
Nařízení č. 2_2019_kterým se mění Nařízení č. 1_2016(PstC6i).pdf [0,41 MB]
STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení města Přerova č.2/2019,kterým se mění
<br>
Nařízení města Přerova č.1/2016,kterým se vydává tržní řád,ve znění
<br> Nařízení města Přerova č.2/2016,Nařízení města Přerova č.2/2017 <,>
<br> Nařízení města Přerova č.3/2017,Nařízení města Přerova č.2/2018 a
<br> Nařízení města Přerova č.1/2019
<br>
<br>
Rada města Přerova se na své 24.schůzi konané dne 17.10.2019 usnesením č.897/25/10/2019
<br> usnesla vydat na základě ustanovení § 18 zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání
<br> (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 11 odst.1 a § 102 odst.2
<br> písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů toto
<br> nařízení,kterým se mění Nařízení města Přerova č.1/2016,kterým se vydává tržní řád,ve
<br> znění Nařízení města Přerova č.2/2016,Nařízení města Přerova č.2/2017,Nařízení města
<br> Přerova č.3/2017,Nařízení města Přerova č.2/2018 a Nařízení č.1/2019 (dále jen „Nařízení
<br> města Přerova č.1/2016“):
<br>
<br> Článek I <.>
<br> Nařízení města Přerova č.1/2016 se mění takto:
<br>
<br> 1.Článek 5 odst.3 zní:
<br>
<br> „(3) Pro konání vánočních trhů v období od 10.listopadu do 8.ledna se stanovuje umístění <,>
<br> kapacita a vybavenost tržišť takto:
<br>
Lokalita Kapacita tržních míst Vybavenost
<br> Náměstí T.G.Masaryka 12 12 stánků provozovatele
Tabulka č.9“
<br>
<br>
<br> 2.Příloha č.2 Uspořádání tržních míst pravidelných farmářských a vánočních trhů,městských
<br> jarmarků a městských slavností se nahrazuje přílohou tohoto nařízení <.>
<br>
<br>
<br> Článek II <.>
<br> Toto nařízení města Přerova nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení <.>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX,DiS <.>
<br> primátor náměstek primátora

Načteno

edesky.cz/d/3381504

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz