« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení Radonice - Pátek - oprava živičného povrchu silnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení Radonice - Pátek - oprava živičného povrchu silnice
Strana 1 (celkem 2)
<br> *MULNX00YK5ZH*
*MULNX00YK5ZH*
<br> Městský úřad Louny
odbor stavebního úřadu
<br> Mírové náměstí 35,440 01 Louny
<br>
Spisová značka: MULN/12324/2019/SU/PB Louny 05.11.2019
Číslo jednací: MULNCJ 83266/2019
Oprávněná
úřední osoba:
<br>
XXXX XXXXXXX
<br>
Toto opatření nabylo účinnosti dne:
Sídlo:
<br> Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Pod Nemocnicí 2379
415621286
415621100
p.blahout@mulouny.cz
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Louny,odbor stavebního úřadu,oddělení stavebního řádu,jako příslušný silniční
správní úřad podle §124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),na základě návrhu žadatele HERKUL a.s.<,>
IČO 25004638,Obrnice 228,435 21 Obrnice,a souhlasného stanoviska Policie ČR,KRPU DI
Louny č.j.KRPU-187913-1/ČJ-2019-040706-1-IB ze dne 22.10.2019 a podle § 77 zákona o silničním
provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici č.III/2391 v rámci akce: „Radonice - Pátek - oprava živičného povrchu silnice
č.III/2391“,při použití následujícího dopravního značení:
<br> dle vzorového schématu TP 66 C/4:
<br> A15 – Práce na silnici,E 3a - Vzdálenost,B 21a - Zákaz předjíždění,B20a - nejvyšší dovolená
rychlost "70",„50“,„30“,A 7a – Nerovnost vozovky,Z 4a „Směrovací deska se šikmými pruhy se
sklonem vlevo“,B 26 – Konec všech zákazů
<br>
<br> z důvodu zabezpečení opravy vozovky v termínu od 11.11.2019 do 08.12.2019 <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů,dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace
nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015
Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> Povinností žadatele a následného uživatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných
signálů a dopravních zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jej...

Načteno

edesky.cz/d/3375971

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz