« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kohoutovice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kohoutovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 1 - U_Velke_ceny_14.pdf
UL.U VELKÉ CENY 14 - MK.%
<br> Pozn.: - DZ bude realizováno podle TP 65 a TP 133
<br> - BKOM souhlasí za vlastníka komunikace s vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace pro zřizování vyhrazeného parkovacího stání na dobu jednoho roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání,v souladu s příslušným nařízením statutárního města Brna,kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny <.>
<br> O B 1 „,_ _1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ B 1 / _V_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ Instalovat ' ' '"S'alOV ' s 1 * _v_ a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ ndguaym / ' ('xtlšlffi'u ' '.T OVAL „,VEDOUCI um GENER PROJEKTANT WPRACOVAi.KON ROL " Brnenske ING.A.HAVLÍČEK z.MAREČKOVÁ z.MAREČKOVA ING/yl.PERNICA Ik komunikace : m] WB: %M%M / „UI,— C-LqJ ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ ““D“-*““ OBJEON'ATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DATUM KVĚTEN 2019 NÁZEV AKCE: FORMAT A4 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STUPEN ' MĚŘÍTKO 1500 u LICE u VELKE CENY 14 - M K „mm „mm Název WKRESU: ČÍSLO PARÉ ČÍSLO vÝKREsu- VYHRAZENÉ ARKov'Ni,„ 01.3 PRO ZDRAVOTNE POSTIZEN EHO OBCANA
Veřejná vyhláška - 0471450_Kohoutovice_U_Velke_ceny_6.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0194102/2019 VYŘIZUJE: Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS.Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/0471450/2019 TEL./E-MAIL: 542174228/pelcakova.eva@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti
<br> o stanovení úpravy provozu na místní komunikaci a po předchozím projednání s Policií ČR,KŘP JMK SPDI
<br> Brno (viz č.j.: KRPB-90265-2/ČJ-2019-0600DI,ze dne 07.05.2019) podle § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> o silničním provozu
<br> stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ul.U Velké ceny 6
<br> spočívající v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky (E13)
<br> s uvedením registrační značky vozidla 7B8 9503,a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště
<br> pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (V 10f) <.>
<br> Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
užívání komunikace <.>
<br>
Odůvodnění
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy stanovil místní úpravu provozu na místní komunikaci U Velké ceny 6
na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu zřízení vyhrazeného
parkování pro osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou <.>
<br> Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podle § 172 ...

Načteno

edesky.cz/d/3375154

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kohoutovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz