« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Spartak Pečky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VPS 36 2019 TJ Spartak
Smlouva
<br> o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pečky č.36/2019
<br>
<br> Poskytovatel:
<br> Město Pečky,Masarykovo nám.78,289 11 Pečky
<br> Zastoupeno: Mgr Alenou Švejnohovou,starostkou
<br> IČO: 00239607
<br> Č.účtu: 1621191/0100
<br> (dále jen poskytovatel)
<br> a
<br> Příjemce:
<br> TJ Spartak Pečky,z.s <.>,Sokolská 1062,Pečky
<br> IČO: 61883751
<br> č.účtu: 502876379/0800
<br> Zastoupený: Martinem Vaníčkem,předsedou
<br> ( dále jen příjemce)
<br>
<br> uzavírají tuto smlouvu
<br>
<br> I.Výše a účel dotace
<br>
<br> 1)Zastupitelstvo Města Pečky schválilo dne 16.10.2019 Usnesením č.8/2019 <,>
<br> č.j.: PEC/3549/2019 poskytnutí dotace ve výši 25 000,-Kč (slovy: dvacetpěttisíc Kč) <.>
<br> Dotace bude převedena na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy <.>
<br>
<br> 2) Příjemce se zavazuje použít tuto dotaci na úhradu neinvestičních výdajů pro zajištění
<br> sportovní činnosti dětí v tenisovém oddíle <.>
<br>
<br> 3) Dotace bude použita nejpozději do 31.3.2020 <.>
<br>
<br>
<br> II.Práva a povinnosti smluvních stran
<br>
<br> 1) Příjemce odpovídá za hospodárné použití dotace v souladu s účelem a podmínkami
<br> v této smlouvě uvedenými <.>
<br>
<br> 2) Příjemce je povinen provést finanční vypořádání dotace nejpozději do 30.6.2020 <.>
<br>
<br> 3 ) Finanční vypořádání se předkládá na předepsaném tiskopise,součástí jsou kopie faktur <,>
<br> paragonů příp.jiných dokladů a kopie dokladů o jejich úhradě <.>
<br> Na žádost poskytovatele je povinen příjemce předložit k nahlédnutí originální doklady <.>
<br>
<br>
<br> - 2 -
<br>
<br>
<br>
<br> 4) Finanční prostředky,které nebudou využity v souladu s touto smlouvou,je příjemce
<br> povinen vrátit poskytovateli na účet č.1621191/0100 s VS = číslo smlouvy nejpozději
<br> do 15.7.2020 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> III.Závěrečná ustanovení
<br>
<br> 1) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech,z nichž jeden obdrží příjemce a jeden
<br> poskytovatel <.>
<br>
<br> 2) Smluvní strany prohlašují,že se s obsahem této smlouv...

Načteno

edesky.cz/d/3374901


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz